Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia jednodniowe
Kadry i płace

nowy KODEKS PRACY 2019 - czas pracy - dokumentacja pracownicza

O szkoleniu

PROGRAM:

PROGRAM:

 1. STOSUNEK PRACY

 1. NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

 • zawarcie umowy przedwstępnej

 • elementy umowy o prace

 • zawarcie umowy o pracę, a nawiązanie stosunku pracy

 • dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia

 • zbieranie informacji od kandydatów na pracowników w kontekście przepisów RODO

 • instytucja przejęcia pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy

 • zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i udzielania pracownikom zwolnień od pracy ( w tym kontrola zwolnień lekarski)

 1. UMOWY O PRACE

 • zawarcie umowy na okres próbny

 • umowy na czas określony

 • regulacje prawne dotyczące nielimitowanego zatrudniana na czas określony

 1. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

 • zagadnienia ogólne – forma i tryby

 • orzecznictwo SN w kwestii doręczeń oświadczeń woli w ramach stosunku pracy

 • rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia

 • zasady ustalania stażu pracy od którego zależy długość okresu wypowiedzenia

 • możliwość skracania i wydłużania ustawowych okresów wypowiedzenia

 • rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym z winy pracownika i przyczyn od niego niezależnych

 • rozwiązanie umowy przez pracownika ze skutkiem natychmiastowym

 • zakres przedmiotowy i podmiotowy ochrony stosunku pracy z uwagi na uprawnienia związane z macierzyństwem, usprawiedliwioną nieobecnością w pracy, wiekiem przedemerytalnym i wynikające ze szczególnej ochrony.

 1. ZMIANA WARUNKÓW PRACY I PŁACY

 • Wymogi formalne wypowiedzenia zmieniającego

 • skutki prawne niewyrażenia zgody na nowe warunki pracy i płacy

 • zasady powierzania pracownikom innej pracy bez konieczności wypowiedzenia

 1. ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW

 • zwolnienia grupowe

 • zwolnienia indywidualne

 • ochrona poszczególnych grup pracowniczych

 • prawo do odprawy

 • prawo do ponownego zatrudnienia – uwagi praktyczne

 1. ŚWIADECTWO PRACY

 • obowiązki pracodawcy związane z wydaniem świadectwa

 • najnowsze regulacje dotyczące treści świadectwa

 • odpowiedzialność odszkodowawcza

 1. DOKUMENTACJA ZE STOSUNKU PRACY

 • akta osobowe

 • ewidencja czasu pracy

 • karty wynagrodzeń

 • karty przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

 • skutki przepisów RODO

 1. ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO

 2. Ćwiczenia praktyczne

 • Rozwiązywanie kazusów dotyczących nawiązania i rozwiązywania stosunków pracy

 1. CZAS PRACY

 1. PODSTAWOWE DEFINICJE CZASU PRACY

 • doba i tydzień pracy

 • system, rozkład, harmonogram

 • wymiar, a norma czasu pracy

 • osoby zarządzające i kierujące

 1. POJECIE CZASU PRACY W ODNIESIENIU DO :

 • podróży służbowych

 • szkoleń bhp i podnoszących kwalifikacje zawodowe

 • badań lekarskich

 1. PLANOWANIE I OPTYMALIZACJA CZASU PRACY UWZGLĘDNIAJĄC RÓŻNORODNOŚĆ OKRESÓW ROZLICZENIOWYCH

 • znaczenie długości okresu rozliczeniowego w kontekście maksymalnego czasu pracy

 1. SYSTEMY i ROZKŁADY CZASU PRACY

 • podstawowy

 • równoważny z podziałem na warianty

 • przerywany

 • ruchomy

 • ciągły

 • zadaniowy

 • weekendowy

 • czas pracy pracowników niepełnosprawnych

 • praca zmianowa

 1. PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH

 • definicja pracy ponadnormatywnej

 • dopuszczalność i ograniczenia

 • maksymalny czas pracy

 • rozliczenie pracy ponadnormatywnej – czas wolny, wynagrodzenie

 • zatrudnianie w dniach wolnych – praktyczne uwagi dotyczące rozliczenia

 • praca ponadnormatywna osób zajmujących stanowiska kierownicze

 • czas ponadnormatywny i ponadwymiarowy – różnice w zasadach rozliczania

 1. PRAWO DO ODPOCZYNKU

 • odpoczynek dobowy

 • odpoczynek tygodniowy

 • praktyczne uwagi dotyczące realizacji prawa do odpoczynku dla osób zatrudnionych przy usuwaniu awarii i pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy

 1. DYŻURY PRACOWNICZE

 • kwestie rozliczania dyżurów pełnionych w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę i dyżurów domowych – pod telefonem

 1. DOKUMENTOWANIE CZASU PRACY

 • zakres ewidencji czasu pracy

 • listy obecności i inne dokumenty pośrednie odzwierciedlające rzeczywisty czas pracy

 • Zasady ewidencjonowania godzin pracy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych

 1. PRACA W NIEDZIELE, ŚWIĘTA I PORZE NOCNEJ

 • przepisy definiujące niedziele i święta i zakres czasowy pory nocnej

 • pojęcia pracowników zatrudnionych w nocy i skutki prawne z tego wynikające

 • dopuszczalność pracy w niedziele i święta

 • alternatywność rozliczenia pracy w niedziele i święta

 • dodatkowe wynagrodzenie za prace w porze nocnej

 1. NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO DOTYCZĄCE CZASU PRACY

 2. PRAKTYCZNE ĆWICZENIA Z CZASU PRACY

 • kazusy z planowania czasu pracy

 • przykłady rozliczania godziny w różnych systemach czasu pracy

 • rekompensata pracy ponadnormatywnej

 

 

C.WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

 

1. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE:

 • stawka godzinowa i miesięczna – reguły ustalania

2. WYNAGRODZENIE AKORDOWE I PREMIOWE ORAZ SYSTEMY MIESZANE

3. WYNAGRODZENIE MINIMALNE PRACOWNIKÓW I OSÓB PRACUJĄCYCH NA

PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

4. ZASADY WYPŁACANIA WYNAGRODZENIA ZA CZAS NIEZAWINIONEGO PRZEZ

PRACOWNIKA PRZESTOJU

5. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOKONYWANIA POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZENIA ZA

PRACĘ

6. NORMY PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY WYNAGRODZENIA:

 • forma, termin, czas i miejsce wypłaty

 • odliczenia z wynagrodzenia za pracę

7. USTALENIE WYNAGRODZENIA ZA CZAS NIE WYKONYWANIA PRZEZ PRACOWNIKA PRACY:

 • urlop wypoczynkowy

 • niezdolność do pracy z powodu choroby

 • inne usprawiedliwione nieobecności w pracy

8. WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ GODZINACH NADLICZBOWYCH, PORZE NOCNEJ

ORAZ NIEDZIELE I ŚWIĘTA ( w tym również dla pracowników zarządzających i

zajmujących stanowiska kierownicze)

9. UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE KOSZTAMI PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

10. ZAKAZ DYSKRYMINACJI PRACOWNIKÓW W PŁASZCZYŹNIE WYNAGRODZEŃ

11. ROZLICZENIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W PRAKTYCE

 • DEFINICJA PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

 • WZAJEMNE RELACJE CZASU PRACY I PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

 • PODRÓŻE NA TERENIE KRAJU I POZA JEGO GRANICAMI

 • ZASADY DOTYCZĄCE ROZLICZANIA DIET – KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

 • RYCZAŁ ZA NOCLEGI – OBOWIĄZKI PRACODAWCY

 • DODATKOWE KOSZTY PRACODAWCY W ZWIĄZKU Z ODBYWANIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

 • PRAKTYCZNE PRZYKŁADY ROZLICZANIA DELEGACJI PRACOWNIKÓW

 • ISTOTA TWORZENIA PRZEPISÓW PRAWA WENĄTRZZAKŁADOWEGO USTALAJĄCYCH ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

 • ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZGO

 

D. URLOPY WYPOCZYNKOWE

 

 1. USTALANIE PRAWA I WYMIARU URLOPU WYPOCZYNKOWEGO

 

 • w pierwszym roku pracy

 • pracownikom zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy

 • zaliczonym do umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności

 • zasady ustalania urlopów proporcjonalnych do przepracowanej części roku

 1. ZASADY WYKORZYSTYWANIA URLOPU

 • obowiązki w zakresie tworzenia planu pracy

 • udzielanie pracownikom urlopu w zadaniowym, weekendowym i równoważnym systemie czasu pracy

 • obowiązek udzielenia urlopu w roku w którym pracownik nabył do niego prawo

 • przyczyny usprawiedliwiające niewykorzystanie urlopu w roku w którym pracownik nabył do niego prawo

 • zasady udzielania urlopu bezpłatnego

 

E. NAJNOWSZE REGULACJE PRAWA PRACY

 

 • zmiany dotyczące formy wypłaty wynagrodzenia za pracę

 • nowe okresy przechowywania akt pracowniczych

 • elektronizacja dokumentacji ze stosunku pracy

 • monitoring w miejscu pracy

 • pracownicze plany kapitałowe – zasady przystępowania, stawki , przepisy przejściowe

 

F. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW

 

 • pojęcie delegowania

 • pracownik delegowany, pracodawca delegujący

 • delegowanie, a delegacja

 • obowiązki pracodawcy delegującego

 • właściwość systemu prawnego

 • potwierdzenie systemu ubezpieczeń A1

 

 

 

 

w cenie szkolenia:


* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe,
* materiały do pracy podczas zajęć,
* poczęstunek biznesowy (lunch),
* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

Zarejestruj Firmę do programu lojalnościowego i płać mniej za wszystkie szkolenia!

Wykładowca

Przybylak Szczepan
Przybylak Szczepan

ekspert z dziedziny prawa pracy, doświadczony inspektor pracy, występował jako biegły sądowy z zakresu prawa pracy. Wykładowca, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień... Czytaj dalej

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij