Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia jednodniowe
Kadry i płace

Szkolenie - Prawo pracy w 2019 r. Obowiązki pracodawcy w zakresie przechowywania i prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Obowiązujące od 4 maja 2019 r. zmiany w Kodeksie pracy i ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Dalsze propozycje zmian

O szkoleniu

PROGRAM:

 

 

 1. ZMIANY W KODEKSIE PRACY OBOWIĄZUJĄCE OD 2019 R.

 • Nowy 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej:

 • umowy do których mają zastosowanie nowe przepisy;

 • dokumentacja, którą pracodawca ma nadal obowiązek przechowywać 50 lat;

 • możliwość skrócenia okresu przechowywania z 50 do 10 lat – wymagane przez ZUS dokumenty ZUS OSW i ZUS RIA;

 • ponowne zatrudnienie pracownika – możliwość kontynuowania dokumentacji oraz przypadki kiedy wymagane jest założenie nowej teczki aktowej;

 • obowiązek wydania wraz ze świadectwem pracy informacji o okresie przechowywania dokumentacji i późniejszej możliwości jej odbioru – wobec akt przechowywanych 10 lat;

 • obowiązek pracodawcy zniszczenia dokumentacji w przypadku jej nieodebrania.

 • Możliwość zmiany postaci prowadzenia akt z papierowej na elektroniczną:

 • prawidłowe zawiadomienie aktualnych i byłych pracowników o możliwości odbioru akt w formie papierowej;

 • możliwość zniszczenia akt w przypadku braku ich odbioru;

 • nowe zasady wydawania wydruku bądź kopii elektronicznej całości/części dokumentacji pracowniczej.

 • Dopuszczalność prowadzenia dokumentacji pracowniczej w różnych postaciach (elektronicznej i papierowej).

 

 1. NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

 • Podział akt osobowych pracownika na 4 części (A-D).

 • Nowy wykaz dokumentów które należy gromadzić i przechowywać.

 • Możliwość tworzenia i przechowywania dokumentów w częściach powiązanych ze sobą tematycznie (B1, B2, C1, C2).

 • Wymóg sporządzania wykazu i gromadzenia dokumentów w porządku chronologicznym.

 • Zasady stosowania nowych obowiązków do dotychczas prowadzonej dokumentacji. np.: tworzenia części D dla pozostających w zatrudnieniu pracowników.

 • Problematyka kwestionariuszy osobowych.

 • Termin na dostosowanie warunków przechowywania dokumentacji do nowych wymagań.

 

 1. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej – nowy katalog wykroczeń.

 

 1. Zasady tworzenia pozostałej dokumentacji pracowniczej:

 • Dokumenty dotyczące ewidencji czasu pracy.

 • Wymagania dot. pobierania i przechowywania wniosków pracownika i wyrażonych zgód.

 • Dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego.

 • Karta (lista) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń

 

 1. Nowe zasady dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 • Przechowywanie dokumentacji w formie papierowej – nowy wymóg odpowiedniej temperatury i wilgotności.

 • Wymagania w zakresie przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej m.in. konieczność wprowadzenia procedur tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia między systemami.

 • Nowe zasady przechowywania dokumentów dotyczących kar porządkowych.

 • Minimalne wymagania techniczne dla odwzorowań cyfrowych.

 • Prawidłowe postępowanie w przypadku konieczności dołączenia dokumentu w formie papierowej do dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej.

 • Sankcje za nieprawidłowe przechowywanie dokumentacji pracowniczej – nowe wykroczenie.

 

 1. Nowy obowiązek pracodawcy – wydawanie kopii całości lub części dokumentacji na żądanie pracownika/ byłego pracownika lub osoby do tego uprawnionej.

 • Termin i forma wydania kopii dokumentów.

 • Dopuszczalne sposoby odbioru.

 • Wielokrotne prośby pracownika – dopuszczalne działania pracodawcy mające na celu ich ograniczenie.

 

 1. Zasady tworzenia dokumentacji w zakresie czasu pracy. Pozostała problematyka czasu pracy:

 • Dokumenty dotyczące ewidencji czasu pracy – nowe zasady sporządzania karty ewidencji czasu pracy.

 • Zasady przechowywania list obecności oraz harmonogramów czasu pracy.

 • Problematyka prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy.

 • Miejsce pracy a czas pracy.

 • Czynności nie zaliczane do czasu pracy.

 • Czas pracy a podróże służbowe i szkolenia pracowników.

 • Zasady zlecania i rozliczania nadgodzin.

 • Praca w „wolną sobotę” – prawidłowa rekompensata.

 • Dyżur – zasady zlecania i rekompensaty.

 • Opracowanie wyjścia prywatnego.

 

 1. Zmiany w Kodeksie pacy wynikające z wejścia w życie w dniu 4 maja 2019 r. ustawy zapewnianiającej stosowanie rozporządzenia o ochronie danych (RODO):

 • Określenie katalogu danych, których pracodawca może żądać od kandydata i od pracownika.

 • Wprowadzenie możliwości wyrażenia zgody osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika na pobieranie innych danych. Kategorie danych , których zgoda nie może dotyczyć.

 • Zgoda na pobieranie i przetwarzanie danych osobowych wrażliwych – zasady dopuszczalności.

 • Możliwość przetwarzania przez pracodawcę danych biometrycznych.

 • Zasady dopuszczania przez pracodawcę osób do przetwarzania danych i ich obowiązki.

 • Wprowadzenie możliwości żądania przez pracodawcę od kandydata do pracy aktualnego orzeczenia lekarskiego i skierowania na badania.

 

 1. Obowiązujące od 4 maja br. zmiany w przepisach ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych:

 • Udostępnianie danych pracodawcy w formie oświadczenia osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS.

 • Możliwość żądania udokumentowania danych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

 • Możliwość pobierania oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej.

 • Zasady dopuszczania przez pracodawcę osób do przetwarzania danych w związku z działalnością ZFŚS.

 • Dopuszczalny okres przez jaki można przetwarzać i przechowywać dane.

 • Obowiązek dokonywania przeglądów danych osobowych.

 

 1. Nowa zasada w Kodeksie pracy – wynagrodzenie na konto.

 • Możliwość żądania podania przez pracownika numeru rachunku bankowego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą

 • Obowiązek działu kadr i płac wobec pracowników otrzymujących przed nowelizacją wynagrodzenie w kasie.

 

 1. Pozostałe nowe regulacje w zakresie:

 • Szkoleń bhp zwiększenie możliwości wyboru przez pracodawcę wyznaczenia osoby pełniącej służbę BHP.

 • Ograniczenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników biurowych.

 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – rozwiązania w przypadku śmierci pracodawcy będącego osobą fizyczną.

 • Ustawa o związkach zawodowych – od 1 stycznia 2019 r. możliwość wstępowania do związków zawodowych i ich tworzenia przez osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę.

 

 1. Problematyka związana z obowiązywaniem RODO:

 • Kwestia dopuszczalność kopiowania dowodu osobistego.

 • Zasady przetwarzania wizerunku pracownika.

 • Zasady postępowania z dokumentacją kandydatów, którzy:

 • nie zostali zatrudnieni w wyniku rekrutacji;

 • nadesłali aplikację pomimo braku rekrutacji.

 • Proponowane rozwiązania w zakresie wyznaczenia zastępcy IODO i grupy wsparcia.

 

 1. Monitoring wizyjny/poczty służbowej/samochodu służbowego – zasady wprowadzenia i stosowania jako szczególnej formy nadzoru. Nowe regulacje od 4 maja br.

 • Wykaz pomieszczeń, które nie mogą zostać objęte monitoringiem, wskazane wyjątki dające możliwość ich monitorowania.

 • Wymagania informacyjne wobec pracowników.

 • Obowiązek zamieszczenia odpowiedniej informacji oraz zastosowania oznaczeń.

 

 1. Pracownicze Plany Kapitałowe

 • Procedura tworzenia.

 • Obowiązki informacyjne wobec pracowników.

 • Obowiązek dokonania wyboru przedstawicieli pracowników.

 • Zasady uczestnictwa w PPK.

 • Zasady finansowania składek.

 • Ustawowe terminy.

 

 1. Projektowane dalsze zmiany prawa pracy w zakresie:

 • Rezygnacji z wstępnych badań lekarskich, jeżeli kandydat posiada aktualne orzeczenie, bez względu na okres przerwy pomiędzy nawiązaniem kolejnego stosunku pracy.

 • Prawo do popełnienia błędu (nie podleganie karze) dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w ciągu 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

 • Rezygnacji z dodatkowych badań przy ustalaniu zdolności do kierowania pojazdem dla pracowników administracyjno-biurowych.

 • Zwiększenia ochrony przed zajęciem środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych prowadzonych dla jednej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

 

 

 

 

 

w cenie szkolenia:


* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe,
* materiały do pracy podczas zajęć,
* poczęstunek biznesowy (lunch),
* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

Zarejestruj Firmę do programu lojalnościowego i płać mniej za wszystkie szkolenia!

Wykładowca

Prawnik, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Prawnik, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wieloletni wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu prawa pracy. Specjalizuje się w praktycznym ujęciu problematyki: nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, urlopów wypoczynkowych, uprawnień rodzicielskich, czasu pracy oraz wynagrodzeń pracowników. Autorka licznych... Czytaj dalej

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij