Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia jednodniowe
Kadry i płace

Szkolenie - Prawo pracy w 2019 r. Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy obowiązujące od 7 września 2019 r. Obowiązki pracodawcy w zakresie wydawania świadectw pracy, pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia i przechowywania dokumentac

O szkoleniu

PROGRAM:

 

 1. ZMIANY W KODEKSIE PRACY OBOWIĄZUJĄCE OD 7 WRZEŚNIA 2019 r.

 • Świadectwo pracy:

 • Nowe prawo pracownika do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy;

 • Nowe prawo pracownika wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy;

 • Prawomocny wyrok zobowiązujący pracodawcę do wydania świadectwa pracy zastępujący to świadectwo – zakres wskazywanych w nim informacji;

 • Sprostowanie świadectwa pracy;

 • Niewydanie pracownikowi w terminie świadectwa pracy – wykroczeniem;

 • Świadectwo pracy bez podawania w nim imion rodziców pracownika;

 • Imiona rodziców pracownika wskazane w świadectwach pracy wydanych w okresie 4 maja – 28 czerwca 2019 r. – zasady postępowania pracodawcy;

 • Termin na wydanie świadectwa pracy z pominięciem informacji o imionach rodziców.

 • Zmiana wzoru świadectwa pracy.

 • Mobbing i dyskryminacja:

 • Nowe prawo dochodzenia od pracodawcy odszkodowania przez pracownika, który doznał mobbingu ale nie rozwiązał z tego powodu umowy o pracę;

 • Wprowadzenie zakazu dyskryminacji i nierównego traktowania z jakichkolwiek przyczyn (otwarty katalog kryteriów dyskryminujących);

 • Strategia antymobbingowa – przyczyny oraz zasady jej ustanawiania.

 • Przyznanie szczególnej ochrony stosunku pracy pracownikom-innym członkom najbliższej rodziny w okresie wykorzystywania uprawnień związanych z rodzicielstwem.

 

 1. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA – ZMIANY W KODEKSIE PRACY

 • Nowy 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej:

 • Umowy do których mają zastosowanie nowe przepisy;

 • Dokumentacja, którą pracodawca ma nadal obowiązek przechowywać 50 lat;

 • Możliwość skrócenia okresu przechowywania z 50 do 10 lat – wymagane przez ZUS dokumenty ZUS OSW i ZUS RIA;

 • Ponowne zatrudnienie pracownika – możliwość kontynuowania dokumentacji oraz przypadki kiedy wymagane jest założenie nowej teczki aktowej;

 • Obowiązek wydania wraz ze świadectwem pracy informacji o okresie przechowywania dokumentacji i późniejszej możliwości jej odbioru – zakres wymaganych danych;

 • Obowiązek pracodawcy zniszczenia dokumentacji w przypadku jej nieodebrania.

 • Możliwość zmiany postaci prowadzenia akt z papierowej na elektroniczną:

 • Prawidłowe zawiadomienie aktualnych i byłych pracowników o możliwości odbioru akt w formie papierowej;

 • Możliwość zniszczenia akt w przypadku braku ich odbioru;

 • Nowe zasady wydawania wydruku bądź kopii elektronicznej całości/części dokumentacji pracowniczej.

 • Dopuszczalność częściowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej w różnych postaciach (elektronicznej i papierowej) – opinia MRPiPS.

 

 1. ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

 • Podział akt osobowych pracownika na 4 części (A-D).

 • Nowy wykaz dokumentów które należy gromadzić i przechowywać.

 • Możliwość tworzenia i przechowywania dokumentów w częściach powiązanych ze sobą tematycznie (B1, B2, C1, C2).

 • Wymóg sporządzania wykazu i gromadzenia dokumentów w porządku chronologicznym.

 • Zasady stosowania nowych obowiązków do dotychczas prowadzonej dokumentacji. np.: tworzenia części D dla pozostających w zatrudnieniu pracowników.

 • Problematyka kwestionariuszy osobowych – opinia i pomocnicze kwestionariusze MRPiPS.

 • Termin na dostosowanie warunków przechowywania dokumentacji do nowych wymagań.

 

 1. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej – nowy katalog wykroczeń.

 

 1. Zasady tworzenia pozostałej dokumentacji pracowniczej:

 • Dokumenty dotyczące ewidencji czasu pracy.

 • Wymagania dot. pobierania i przechowywania wniosków pracownika i wyrażonych zgód.

 • Dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego.

 • Karta (lista) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń.

 

 1. Zasady tworzenia dokumentacji w zakresie czasu pracy. Pozostała problematyka czasu pracy:

 • Dokumenty dotyczące ewidencji czasu pracy – nowe zasady sporządzania karty ewidencji czasu pracy.

 • Zasady przechowywania list obecności oraz harmonogramów czasu pracy.

 • Problematyka prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy.

 • Miejsce pracy a czas pracy.

 • Czynności nie zaliczane do czasu pracy.

 • Czas pracy a podróże służbowe i szkolenia pracowników.

 • Zasady zlecania i rozliczania nadgodzin.

 • Praca w „wolną sobotę” – prawidłowa rekompensata.

 • Dyżur – zasady zlecania i rekompensaty.

 • Opracowanie wyjścia prywatnego.

 

 1. Nowy obowiązek pracodawcy – wydawanie kopii całości lub części dokumentacji na żądanie pracownika/ byłego pracownika lub osoby do tego uprawnionej.

 • Termin i forma wydania kopii dokumentów.

 • Dopuszczalne sposoby odbioru.

 • Wielokrotne prośby pracownika – dopuszczalne działania pracodawcy mające na celu ich ograniczenie.

 

 1. Nowe zasady dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 • Przechowywanie dokumentacji w formie papierowej – nowy wymóg odpowiedniej temperatury i wilgotności.

 • Wymagania w zakresie przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej m.in. konieczność wprowadzenia procedur tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenia między systemami.

 • Nowe zasady przechowywania dokumentów dotyczących kar porządkowych.

 • Minimalne wymagania techniczne dla odwzorowań cyfrowych.

 • Prawidłowe postępowanie w przypadku konieczności dołączenia dokumentu w formie papierowej do dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej.

 • Sankcje za nieprawidłowe przechowywanie dokumentacji pracowniczej – nowe wykroczenie.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – zmiany w Kodeksie pacy wynikające z wejścia w życie rozporządzenia o ochronie danych (RODO):

 • Określenie katalogu danych, których pracodawca może żądać od kandydata i od pracownika.

 • Wprowadzenie możliwości wyrażenia zgody osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika na pobieranie innych danych. Kategorie danych, których zgoda nie może dotyczyć.

 • Zgoda na pobieranie i przetwarzanie danych osobowych wrażliwych – zasady dopuszczalności.

 • Możliwość przetwarzania przez pracodawcę danych biometrycznych.

 • Zasady dopuszczania przez pracodawcę osób do przetwarzania danych i ich obowiązki.

 • Wprowadzenie możliwości żądania przez pracodawcę od kandydata do pracy aktualnego orzeczenia lekarskiego i skierowania na badania.

 • Kwestia dopuszczalność kopiowania dowodu osobistego.

 • Zasady przetwarzania wizerunku pracownika.

 • Dopuszczalność pobierania od kandydata do pracy danych dotyczących:

 • Wykształcenia;

 • Kwalifikacji zawodowych;

 • Przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;

 • Miejsca zamieszkania.

 • Zasady postępowania z dokumentacją kandydatów, którzy:

 • nie zostali zatrudnieni w wyniku rekrutacji;

 • nadesłali aplikację pomimo braku rekrutacji.

 • Proponowane rozwiązania w zakresie wyznaczenia zastępcy IODO i grupy wsparcia.

 

 1. Monitoring wizyjny/poczty służbowej/samochodu służbowego – zasady wprowadzenia i stosowania jako szczególnej formy nadzoru. Nowe regulacje od 4 maja br.

 • Wykaz pomieszczeń, które nie mogą zostać objęte monitoringiem, wskazane wyjątki dające możliwość ich monitorowania.

 • Wymagania informacyjne wobec pracowników.

 • Obowiązek zamieszczenia odpowiedniej informacji oraz zastosowania oznaczeń.

 

 1. Nowa zasada w Kodeksie pracy – wynagrodzenie na konto.

 • Możliwość żądania podania przez pracownika numeru rachunku bankowego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą

 • Obowiązek działu kadr i płac wobec pracowników otrzymujących przed nowelizacją wynagrodzenie w kasie.

 

 1. Pozostałe nowe regulacje w zakresie:

 • Szkoleń bhp – zwiększenie możliwości wyboru przez pracodawcę wyznaczenia osoby pełniącej służbę BHP.

 • Ograniczenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników biurowych.

 • Ustawa o związkach zawodowych – od 1 stycznia 2019 r. możliwość wstępowania do związków zawodowych i ich tworzenia przez osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę.

 

 


* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe,
* materiały do pracy podczas zajęć,
* poczęstunek biznesowy (lunch),
* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

Zarejestruj Firmę do programu lojalnościowego i płać mniej za wszystkie szkolenia!

Wykładowca

Prawnik, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Prawnik, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wieloletni wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu prawa pracy. Specjalizuje się w praktycznym ujęciu problematyki: nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, urlopów wypoczynkowych, uprawnień rodzicielskich, czasu pracy oraz wynagrodzeń pracowników. Autorka licznych... Czytaj dalej

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij