Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia jednodniowe
Podatki i rachunkowość

Szkolenie - BILANS 2019 --- Zamknięcie bilansowe roku 2019

O szkoleniu

Program:

 

 

Moduł I Uwagi podstawowe, zmiany przepisów dotyczących rachunkowości w roku 2019, uproszczenia dla spółek mikro i małych

 1. Zmiany w ustawie o rachunkowości od 2019 r.

 • Limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Przechowywanie sprawozdań finansowych

 • Podwyższenie progów jednostek małych ( nowe progi )

 • Uproszczenia dla jednostek mikro

 • Tworzenie rezerw na zobowiązania i odpisów aktualizujących

 • Zarząd sukcesyjny uwzględniony w ustawie o rachunkowości

 

 1. Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych:

 • roczne sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych- uproszczenia w zakresie: klasyfikowania umów leasingu w sposób uproszczony tj. przewidziany w przepisach podatkowych, stosowanie uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu, niestosowania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, odstąpienia od ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, odstąpienie od tworzenia rezerw i odpisów aktualizujących aktywa, wprowadzenie możliwości stosowania przepisów podatkowych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej, możliwoś

 • nietworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych,

 • zakres i szczegółowość sprawozdania finansowego dla jednostek małych i mikro (wzory rsf, możliwość wyboru, kryteria wyboru)

 

Moduł II Pozostałe zmiany w ustawie od 2019 r. dla pozostałych podmiotów, wybrane stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości

 • zmiany w ustawie o rachunkowości dla jednostek podlegających badaniu związane z regulacjami ustawy o biegłych rewidentach ( wrzesień 2019 )

 • wymogi dotyczące ujawniania informacji o stanach kont związanych z podatkiem VAT -regulacje prawa bankowego

 • e-sprawozdanie ( zakres, charakterystyka, wymogi Ministerstwa )

 • Weryfikacja przez biegłego sprawozdania z działalności

 • Stanowisko Komitetu w sprawie zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości.

 • Stanowisko Komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów

 • Stanowisko Komitetu w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Stanowisko Komitetu w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów

 

Moduł III Charakterystyka sprawozdania jednostki raportującej wg załącznika nr 1 do ustawy – na przykładzie wybranej spółki giełdowej

3. Charakterystyka pozycji bilansowych, prezentacja i wycena na dzień bilansowy,

 • Wartości niematerialne i prawne (prace rozwojowe, wartość firmy, prawa majątkowe, co nie stanowi wartości niematerialnych i prawnych, wycena praw, amortyzacja księgowa praw, amortyzacja podatkowa praw, zaliczki na prawa)

 • Rzeczowy majątek trwały (środki trwałe, obce środki trwałe, obiekty niezaliczane do środków trwałych, środki trwałe wg przepisów podatkowych, dolna granica wartości, moment przyjęcia do użytkowania, obiekty inwentarzowe, koszty niezwiększające wartości początkowej, szczególne przypadki ustalania wartości początkowej, cena rynkowa jako wartość początkowa, wartość początkowa przy leasingu, wycena przedmiotu leasingu nabytego po zakończeniu umowy, wycena środka trwałego zwróconego leasingodawcy, ulepszenie własnego i obcego środka trwałego, aktualizacja wyceny, zakres amortyzacji, początek i koniec jej naliczania, metody i stopy amortyzacji, amortyzacja używanych i ulepszonych środków trwałych, trwała utrata wartości, rozchód i częściowy rozchód, prezentacja w bilansie, środki trwałe w budowie, zaliczki na budowę) – regulacje KSR 11

 • Należności, inwestycje oraz pozostałe aktywa długoterminowe (definicje, inwestycje w nieruchomości i ich wycena, długoterminowe aktywa finansowe i ich wycena, trwała utrata wartości: instrumentów finansowych, udziałów i akcji, pozostałych instrumentów finansowych, udziały i akcje i ich wycena, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, inne długoterminowe aktywa finansowe, długoterminowe inwestycje rzeczowe inne niż nieruchomości, inne czynne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe)

 • Aktywa i zobowiązania w walutach obcych (transakcje wyrażone w walutach obcych, kursy walut obcych, kurs faktycznie zastosowany, kursy oficjalne, różnice kursowe, różnice rozliczane wynikowo/bilansowo)

 • Instrumenty finansowe (grupy instrumentów finansowych, aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, pożyczki i należności, aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, wykazywanie aktywów finansowych w bilansie, instrumenty kapitałowe, zobowiązania finansowe)

 • Zapasy (wycena materiałów, towarów, produktów, produkcji niezakończonej, koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, ceny ewidencyjne zapasów, metody wyceny rozchodów, cena sprzedaży netto, odpisy aktualizujące, zaliczki na dostawy i usługi)

 • Należności krótkoterminowe i roszczenia (barter, kompensata, konwersja, należności: utracone, wątpliwe, przedawnione, umorzone, nieściągalne, wycena należności, kwota wymaganej zapłaty, odsetki od należności, aktualizacja kwoty należności, odpisy aktualizujące – globalne/rozliczeniowe, należności objęte układem, należności krótkoterminowe – rodzaje, należności publicznoprawne, inne należności, należności dochodzone w sądzie)

 • Inwestycje oraz pozostałe aktywa krótkoterminowe (aktywa finansowe – zasady wyceny, udziały i akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki, inne krótkoterminowe aktywa finansowe, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, pieniądze w kasie lub banku, inne środki pieniężne, inne aktywa pieniężne, inwestycje krótkoterminowe inne niż aktywa finansowe, czynne rozliczenia międzyokresowe, należne wpłaty na kapitał podstawowy, udziały/akcje własne)

 • Składowe kapitału (funduszu) własnego (kapitały spółki z o.o. i akcyjnej, fundusze przedsiębiorstwa państwowego, fundusze SP ZOZ, fundusze spółdzielni, majątek spółki osobowej, kapitał przedsiębiorstwa osoby fizycznej, kapitał z aktualizacji wyceny, wynik finansowy lat ubiegłych, wynik finansowy roku obrotowego)

 • Rezerwy na zobowiązania (zakres rezerw, rezerwa na świadczenia pracownicze, rezerwa na restrukturyzację, inne rezerwy)

 • Zobowiązania (zasady wyceny, długoterminowe: kredyty i pożyczki, papiery wartościowe, zobowiązania wekslowe, inne zobowiązania, pozycje zobowiązań krótkoterminowych – z tytułu dostaw i usług, zaliczki otrzymane na dostawy i usługi, wekslowe, publicznoprawne, z tytułu wynagrodzeń, fundusze specjalne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, fundusz rekultywacyjny, fundusz remontowy)

 • Bierne rozliczenia międzyokresowe (ujemna wartość firmy, inne długoterminowe rozliczenia, dotacje do środków trwałych, inne krótkoterminowe rozliczenia)

 

4. Rachunek zysków i strat

 • Wynik ze sprzedaży – przychody (sprzedaż i jej wycena, zakres przychodów ze sprzedaży, dotacje do cen, moment sprzedaży, przychód z usług i dostaw ciągłych)

 • Wynik ze sprzedaży – koszty (koszty działalności operacyjnej, różnice między obiema postaciami rachunku zysków i strat, koszty według rodzaju, korekta z tytułu zmiany stanu produktów, inne korekty kosztów, koszty przy kalkulacyjnej postaci rachunku zysków i strat)

 • Pozostałe przychody i koszty operacyjne (wynik z tytułu rozchodu majątku trwałego, dotacje, aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, inne przychody i koszty)

 • Przychody i koszty finansowe (dywidendy, odsetki, wynik z tytułu rozchodu aktywów finansowych, aktualizacja wartości aktywów finansowych, inne przychody i koszty)

 • Wynik finansowy brutto i netto, działalność zaniechana (obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego, przychody i koszty działalności zaniechanej)

 • Wynik ze sprzedaży niezakończonych długotrwałych usług (odrębnie rozliczana umowa, ustalenie przychodu, koszty plus, cena ryczałtowa, rzeczywiście poniesione koszty, koszty wytworzenia usług, )

 

 

w cenie szkolenia:


* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe,
* materiały do pracy podczas zajęć,
* poczęstunek biznesowy (lunch),
* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

Zarejestruj Firmę do programu lojalnościowego i płać mniej za wszystkie szkolenia!

Wykładowca

Machula Grażyna
Machula Grażyna

Wybitna specjalistka w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego. Jest wykładowcą na szkoleniach dla głównych księgowych, biegłych rewidentów, maklerów oraz doradców inwestycyjnych. Na zlecenie Senatu opiniowała ustawę o rachunkowości. W 2001 roku otrzymała tytuł... Czytaj dalej

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij