Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia jednodniowe
Kadry i płace

Zarządzanie kadrami w 2021 r.

O szkoleniu

Program szkolenia:

 

 1. DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

 • postać tradycyjna papierowa i elektroniczna

 • przekształcanie dokumentacji z tradycyjnej na e-dokumentacje i odwrotnie

 • okres przechowywania dokumentacji

 • reguły przekazywania dokumentacji i obowiązki w zakresie jej niszczenia

 • ochrona danych osobowych w kadrach

 • prowadzenie akt osobowych pracowników

 • ponowne zatrudnienie - tworzenie nowych akt osobowy czy kontynuacja

 • zakres poszczególnych części A,B,C D

 • tworzenie części A1,B1,C1……..

 • zakres ewidencji czasu pracy

 • wnioski pracownicze

 • dokumenty związane ze stosowaniem systemu zadaniowego czasu pracy

 • uzgodnienia z pracownikiem terminu udzielenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy

 • dokumenty z wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych lub pozostawaniem poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy

 • zgoda pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy

 • zgoda pracownicy w ciąży na delegowanie poza stałe miejsce pracy i zatrudnianie w systemie przerywanego czasu pracy

 • listy obecności i inne dokumenty pośrednie odzwierciedlające rzeczywisty czas pracy

 • wyjścia prywatne” – dokumentowanie i zasady rozliczenia

 • dokumentacja dotycząca urlopów wypoczynkowych, karty wynagrodzenia i karty bhp

 • przepisy przejściowe obowiązujące w zakresie prowadzenia dokumentacji

 

 1. STOSUNEK PRACY

 • obowiązki w zakresie zgłoszenia do ZUS

 • zawarcie umowy przedwstępnej, a nawiązanie stosunku pracy

 • zbieranie informacji od kandydatów na pracowników w kontekście przepisów RODO

 • dopuszczalność zastępowania umowy o pracę innymi formami zatrudnienia

 • cechy stosunku pracy

 • elementy umowy o prace : uwagi praktyczne

 • termin potwierdzenia warunków pracy i płacy na piśmie

 • zawarcie umowy o pracę, a nawiązanie stosunku pracy – różnice i skutki

 • dodatkowa informacja o warunkach zatrudnienia – termin i zakres, kolejna umowa w ramach tego samego stosunku pracy

 • instytucja przejęcia pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy – szczególne obowiązki pracodawcy

 • skutki przejęcia w zakresie uprawnień pracowniczych

 • status prawy przejmowanych pracowników w okresie wypowiedzenia

 • zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy ( w tym kontrola zwolnień lekarski)

 • udzielanie pracownikom zwolnień od pracy – z prawem i bez prawa do wynagrodzenia

 • ustanie stosunku pracy – śmierć pracownika, pracodawcy tymczasowe aresztowanie

 • tworzenie regulaminów jako źródeł zakładowego prawa pracy – obowiązki i uwagi praktyczne

 

 1. UMOWY O PRACE

 • zawarcie umowy na okres próbny - maksymalny czas

 • dopuszczalność wielokrotnego zatrudnienia pracownika na okres próbny

 • umowy na czas określony – limit czasowy i liczbowy

 • długi upływ czasu od ustania stosunku pracy, a możliwość ponownego zatrudnienia pracownika na podstawie umowy terminowej

 • zawarcie umowy na czas określony bezpośrednio po rozwiązaniu umowy na czas nieokreślony

 • umowa terminowa w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

 • umowy terminowe w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

 • umowa na okres kadencji,

 • dopuszczalność zawierania umowy terminowej bez ograniczenia w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy

 • obowiązek zgłoszenia zawarcia umowy terminowej do PIP

 • jednoczesne zatrudnienie pracownika na podstawie więcej niż jednej umowy o pracę

 • przedłużenie umowy terminowej do dnia porodu poza limitem

 

 1. ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

 • zagadnienia ogólne

 • orzecznictwo SN w kwestii doręczeń oświadczeń woli o rozwiązaniu umowy

 • porozumienie stron – forma, określanie terminu

 • rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia – ustalanie okresu, obowiązek uzasadnienia

 • ustalanie stażu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia

 • ustawowa dopuszczalność skracania i wydłużania okresów wypowiedzenia

 • katalogi przyczyn stanowiących podstawę wypowiedzenia ze szczególnym uwzględnieniem „utraty zaufania” – uwagi praktyczne orzecznictwo SN

 • porozumienie stron w zakresie skrócenia okresu wypowiedzenia – skutki prawne

 • zakres przedmiotowy i podmiotowy ochrony stosunku pracy z uwagi na uprawnienia związane z macierzyństwem, usprawiedliwioną nieobecnością w pracy, wiekiem przedemerytalnym i wynikające ze szczególnej ochrony

 • rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym z winy pracownika – przesłanki

 • ramy czasowe podjęcia decyzji przez pracodawcę o zastosowaniu „dyscyplinarki”

 • rozwiązanie umowy przez pracownika ze skutkiem natychmiastowym z uwagi na stan zdrowia

 • podstawy i skutki prawne rozwiązania przez pracownika umowy z winy pracodawcy

 • obowiązki pracodawcy w zakresie konsultacji ze związkami zawodowymi decyzji o zwolnienia pracownika

 

 1. ZMIANA WARUNKÓW PRACY I PŁACY

 • reguły obowiązujące przy wypowiedzeniu zmieniającym

 • pojęcie istotnej zmiany warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika

 • skutki prawne niewyrażenia zgody na nowe warunki pracy i płacy

 • podwyżka płac w kontekście art. 42 Kodeksu pracy

 • zasady powierzania pracownikom innej pracy bez konieczności wypowiedzenia

 • zmiana warunków pracy i płacy w dobie COVID -19

 

 1. ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW

 • zakres stosowania ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

 • zwolnienia grupowe – sposób liczenia

 • zasady zaliczania pracowników zwalnianych na mocy porozumienia stron

 • konsultacje ze związkami zawodowymi

 • regulamin zwolnień – kiedy się wprowadza i jaki jest jego zakres

 • zwolnienia indywidualne, w których stosuje się przepisy o zwolnieniach grupowych

 • ochrona poszczególnych grup pracowniczych

 • prawo do odprawy – zasady ustalania prawa

 • wpływ przerw w zatrudnieniu na wysokość odprawy

 • prawo do ponownego zatrudnienia – uwagi praktyczne

 

 1. ŚWIADECTWO PRACY

 • obowiązki pracodawcy związane z wydaniem świadectwa

 • najnowsze regulacje dotyczące treści świadectwa

 • informacje o egzekucji z wynagrodzenia za pracę

 • nowy termin wydania świadectwa pracy

 • zasady prostowania treści świadectwa pracy

 • odpowiedzialność odszkodowawcza

 • świadectwo pracy w przypadku śmierci pracownika

 • wyroki sądowe zastępujące świadectwo pracy

 • wymogi formalne pozwu o ustalenie prawa do świadectwa pracy

 

 1. MONITORING W PRACY

 • definicja monitoringu,

 • zakres i wyłączenia,

 • obowiązki pracodawcy w zakresie informowania,

 • monitoring poczty elektronicznej.

Wykładowca

Przybylak Szczepan
Przybylak Szczepan

ekspert z dziedziny prawa pracy, doświadczony inspektor pracy, występował jako biegły sądowy z zakresu prawa pracy. Wykładowca, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień... Czytaj dalej

Informacje dodatkowe

w cenie szkolenia:

* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe,
* materiały do pracy podczas zajęć,
* poczęstunek biznesowy i przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij