Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia kilkudniowe
Ochrona danych osobowych

DWUDNIOWE KOMPLEKSOWE WARSZTATY DLA INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH (IOD)

O szkoleniu

Rozporządzenie   Parlamentu   Europejskiego   i   Rady   (UE)  w sprawie   ochrony   osób   fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wprowadza daleko idące zmiany w całym systemie ochrony danych osobowych, nadając większe uprawnienia osobie fizycznej i nakładając nowe obowiązki na podmioty przetwarzające dane.
Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie praktycznych aspektów  stosowania RODO,
ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy -  przepisy  wprowadzające ustawę o ochronie
danych   osobowych   oraz   zapoznanie uczestników  szkolenia  z  metodami  przygotowania   się  do stosowania nowych przepisów.
Całe   szkolenie   oparte   jest   na   praktycznym  stosowaniu   przepisów  dotyczących   ochrony
danych   osobowych   w   powiązaniu   z   innymi   przepisami   dotyczącymi   ochrony   danych
osobowych   (np.   KRI,   dostęp   do   informacji   publicznej),   podczas   szkolenia   uczestnicy
uzyskają  wiedzę   jak   praktycznie   przeprowadzić   przygotować   się   do  wdrożenia  RODO  .
Podczas   dwudniowych   warsztatów   uczestnicy   dowiedzą   się   jak   należy     przygotować
dokumentację wraz z procedurami wskazanymi w RODO, analizę ryzyka, rejestry czynności
przetwarzania,   w jaki sposób wdrożyć nowe wymagania i w jaki sposób przetwarzać dane
osobowe aby uniknąć kar finansowych przewidzianych w nowych przepisach prawnych.
Przykładowe ćwiczenia: wskazywanie faz czynnosci audytowych i przyporzadkowanie im
wskazanych   działan,   badanie   wybranych   dokumentow   pod   katem  zgodnosci   z   RODO
(klauzula zgody,  klauzula informacyjna, upowaznienie do przetwarzania danych, wniosek o
udostepnienie   danych,   procedura   ewidencji   nosnikow  danych),  wypełnianie   protokołu   po
audytowego.
Jednym z naszych priorytetów jest szkolenie w sposób zrozumiały i przejrzysty.
 
GŁÓWNE ZALETY NASZEGO SZKOLENIA:
• ATRAKCYJNA FORMY ABY NIE ZANUDZIĆ –trener bardzo skutecznie
tłumaczymy z języka prawniczego na język „ludzki”. Prezentację opiera na
życiowych i praktycznych przykładach. Stosujemy nowoczesne formy
prezentacji. Trener nawiązuje żywy kontakt z uczestnikami poprzez to nadaje
szkoleniu formę dialogu z uczestnikami.
• SKUPIENIE  SIĘ  WYŁĄCZNIE  NA    KONKRETACH  –  przekażemy  Ci  praktyczną
wiedzę umożliwiającą samodzielne pełnie funkcji INSPEKTORA OCHRONY  DANYCH w
ciągu dwóch dnia szkolenia
• PRAKTYCZNY CHARAKTER  KURSU –  nasz trener jest praktykiem, sprawuje funkcję
IOD u klientów z różnych branż ( administracja publiczna, ministerstwo, placówki medyczne,  
PAN,  firmy prywatne). Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy –  każdy przepis prawa
konfrontujemy z praktyką i oferujemy Ci rozwiązania, a nie kolejne wątpliwości. Szkolenie
ma charakter wybitnie warsztatowy i praktyczny, każdy z uczestników znajdzie odpowiedzi na
nurtujące go pytania prawne.
• POSZKOLENIOWE  WSPARCIE  –  możesz liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie także
po   ukończeniu   kursu.   Dajemy   Ci   wsparcie   bezpłatnych   konsultacji   z   trenerem do wykorzystania w dowolnej formie (mail, telefon, Skype, mail) w ciągu 12 miesięcy od
uczestnictwa  w kursie
• UCZESTNICY   SZKOLENIA   OTRZYMUJĄ   CERTYFIKAT     INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH - zgodnie z art. 37 ust. 5  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679     (RODO)  każdy Inspektor Ochrony Danych musi posiadać fachową
wiedzę na temat prawa i praktyk w ochronie danych oraz umiejętności umożliwiające
realizację swoich zadań. Ukończenie szkolenia umożliwia zdobycie wymaganej wiedzy i
umiejętności  w  zakresie   ochrony   danych   osobowych.     Niniejsze   szkolenie  w   sposób
kompleksowy  przygotowuje  jego uczestników do pełnienia  funkcji   IOD,  pod względem
merytorycznym, prawnym, organizacyjnym i metodologicznym
SZKOLENIE Z RODO + PAKIET  KORZYŚCI! Każdy uczestnik otrzymuje:
• materiały szkoleniowe,
• procedury dopuszczenia nowej osoby do pracy,
• wzory analiz ryzyka pod kątem rozliczalności, integralności, poufności wraz z
metodologią,
• wzory dokumentacji np. rejestry czynności przetwarzania ( gotowe rejestry np.
dla Gminy, Powiatu, DPS,  OPS, szkół, podmiotów prywatnych itp.)
• plany audytów  dla IOD wraz ze sprawozdaniami,
• plany szkoleń wraz z materiałami do przeprowadzenia szkolenia
• regulaminy monitoringu wizyjnego,
• regulacje monitoringu wizyjnego dotyczące pracowników do wdrożenia w
regulaminie pracy,
• wzór wniosku  o realizacje żądań podmiotu,
• lista przykładowych procesów przetwarzania,
• polityka realizacji praw osób, których dane dotyczą (w tym przykładowe
klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzule
informacyjne),
• procedura  jak przeprowadzić ocenę skutków przetwarzania dla ochrony
danych (DPIA),
• przykładowy rejestr incydentów ochrony danych osobowych wraz z wzorem
raportu naruszeń,
• rejestr tworzenia kopii zapasowych,
• regulamin użytkowania komputerów przenośnych
• zasady postępowania w przypadku przetwarzania danych osobowych poza
obszarem przetwarzania danych
• protokoły konsultacji monitoringu wizyjnego z organem prowadzącym,
regulamin pracy w SIO
• certyfikat IOD potwierdzający udział w szkoleniu
i wiele innych wzorówZAPRASZAMY NA SPORĄ PORCJĘ AKTUALNEJ WIEDZY O RODO
PROGRAM SZKOLENIA:
1. WPROWADZENIE DO RODO
a) podstawy prawne ochrony danych osobowych: RODO, pakiet reformujący
ochronę danych osobowych w UE, ustawa o ochronie danych osobowych
b) omówienie najważniejszych definicji: dane osobowe, przetwarzanie, ADO,
zbiór danych, czynność przetwarzania
c)  administrator danych i współadministratorzy
d)  odbiorca danych
e)  Inspektor ochrony danych (DPO/IOD)
f) Administrator Systemów Informatycznych
2. WYZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
a) czy wyznaczenie Inspektora ochrony danych osobowych jest obowiązkowe?
b) wymagania dla kandydatów na stanowisko Inspektora ochrony danych osobowych.
c) podstawy zatrudnienia  Inspektora ochrony danych    i  gwarancje  trwałości   stosunku
prawnego.
d) status Inspektora ochrony danych:
• niezależność ,
• podległość kierownictwu ADO,
• tajemnica zawodowa.
e) odpowiedzialność inspektora
3. ZADANIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
a) informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa,
b) nadzór nad przestrzegania przepisów prawa,
c) szkolenia
d) audyty
e) współpraca z organem nadzorczym
f) pełnie funkcji punktu kontaktowego
g) konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danychWARSZTAT: określenie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych
5. MONITORING WIZYJNY WEDŁUG RODO
a) podstawy i zasady stosowania monitoringu
b) Czy przepisy o monitoringu wprowadzone w ustawie o ochronie danych osobowych
mają zastosowanie do istniejących już systemów?
c) uczestnicy
d) obowiązki administratora wobec osób obserwowanych
e) dokumentacja ( regulamin monitoringu)
f) obowiązek informacyjny
g) dokumenty
h) okres przechowywania
i) dostosowanie przepisów wewnętrznych
WARSZTAT: analiza dokumentacji dt. monitoringu ( regulaminy, klauzule
6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
a) prawo do informacji
b) prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą
c) prawo do sprostowania danych
d) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
e) prawo do ograniczenia przetwarzania
f) obowiązek powiadomienia o  sprostowaniu  lub usunięciu danych osobowych  lub o
ograniczeniu przetwarzania
g) prawo do przenoszenia danych h) prawo do sprzeciwu
7.  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
a) zbieranie danych od osoby
b) zbieranie danych z innych źródeł
c) klauzule informacyjne
WARSZTAT: pisanie klauzul realizujących obowiązek informacyjny
8. RÓŻNICA   MIĘDZY   POWIERZENIEM   DANYCH   A   ICH
UDOSTĘPNIENIEM
a) powierzenie   przetwarzania   czy   udostepnienie   danych   –   decyzja   o   konieczności
zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych
b) jak opracować skuteczna umowe powierzenia przetwarzania danych.
c) weryfikacja potencjalnego procesora
WARSZTAT: analiza umowy powierzenia
V. OCENA I ANALIZA RYZYKA
a) inwentaryzacja zasobów mających wpływ na przetwarzanie informacji
b) identyfikacja obszarów przetwarzania
c) konstruowanie  rejestru czynności
d) identyfikacja zagrożeń
e) wskazywanie następstw
f) szacowanie ryzyka
g) macierz ryzyka
h) ocena ryzyka
i) plan postępowania z ryzykiem
9. SZKOLENIA   PERSONELU   UCZESTNICZĄCEGO
W OPERACJACH PRZETWARZANIA DANYCH
a) szkolenia organizowane przez Inspektora Ochrony Danych (IOD)
b) budowanie świadomości zagrożeń i odpowiedzialności
c) materiały szkoleniowe oraz testy sprawdzające wiedzę- wzory10. DOKUMENTACJA  ( analiza dokumentacji)
a) polityka ochrony danych
b) rejestr czynności przetwarzania  i kategorii
c) analiza ryzyka
d) procedura postępowania z incydentami
e) notyfikacja naruszeń
f) ewidencja naruszeń
g) audyty
h) inna dokumentacja i procedury
WARSZTAT: przygotowanie planu audytu oraz wykazu dokumentów niezbędnych do
analizy w oparciu o przestawiony stan faktyczny
WARSZTAT: stworzenie RCP w oparciu o przestawiony stan faktyczny
WARSZTAT: przygotowanie zgłoszenia incydentu do UODO
11. ŚRODKI ZABEZPIECZEŃ  WEDŁUG RODO
a) zabezpieczenia organizacyjne
• polityka czystego biurka
• polityka kluczy
• polityka czystego ekranu
• udzielanie informacji w formie telefonicznej
• inne
b) zabezpieczenia techniczne
c) ocena skutków dla ochrony danych
d) zabezpieczenia IT według wewnętrznych polityk.
e) regulator wydaje zalecenia i wzory dobrych praktyk upoważnienia do przetwarzania
danych osobowych
f) certyfikacja i kodeksy postępowania
12. SANKCJE WEDŁUG RODO13.OCHRONA DANYCH W KADRACH I KSIĘGOWOŚCI
a) podstawowe zmiany w kodeksie pracy i aktach wykonawczych
b) rekrutacja a ochrona danych
c) zawarcie umowy o prace
d) Ujawnianie i dostęp do danych osobowych w kontekście zatrudnienia
e) monitoring poczty elektronicznej
f) ZFFSS a RODO
g) udzielanie informacji w formie telefonicznej
h) inne formy zatrudnienia ( umowy cywilnoprawne, stażyści) a ochrona danych
14.KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z TRENEREM

 

 

ZAPRASZAMY NA SPORĄ PORCJĘ AKTUALNEJ WIEDZY O RODO

 

w cenie szkolenia:
* 10 godzin wykładu oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe i do pracy podczas zajęć
* poczęstunek biznesowy (lunch) i przerwa kawowa
* certyfikat uczestnictwa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

Zarejestruj Firmę do programu lojalnościowego i płać mniej za wszystkie szkolenia!

Wykładowca

Andrzejewski Rafał
Andrzejewski Rafał

Prawnik, trener biznesu, konsultant, wykładowca, autor artykułów w prasie specjalistycznej. Doświadczony prawnik, trener biznesu, ekspert i wieloletni szkoleniowiec (10 lat) Wieloletni pracownik i konsultant wiodących kancelarii prawnych Współpracuje z największymi... Czytaj dalej

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij