Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia kilkudniowe
Ochrona Danych Osobowych

Szkolenie RODO - Zadania Administratorów oraz Inspektorów Ochrony Danych w kontekście zmian wynikających z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.

O szkoleniu

ZMIANY OD MAJA 2019 r.- nowość !

WSZYSTKO CO POWINNIEŚ WIEDZIEĆ NA TEMAT RODO
Informujemy, że w związku z nowymi przepisami RODO
i poszerzeniem ilości wiedzy koniecznej do przekazani rekomendujemy szkolenia dwudniowe.

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Na Administratorów Danych oraz na Inspektorów Ochrony Danych nałożono nowe obowiązki. Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie praktycznych aspektów stosowania RODO, ustawy o chronie danych osobowych oraz zmian wynikających z ustawy o zmianie niektórych ustaw wchodzących w życie w maju 2019r. Wyczekiwane przepisy, wprowadzają zmiany do ponad 160 ustaw, w tym także istotne zmiany dotyczą branży: cyfrowej, telekomunikacyjnej, prawa pracy, ZFŚS, bankowej i ubezpieczeniowej, ale także ochrony zdrowia, oświaty i administracji, które należy jak najszybciej wdrożyć w praktyce, gdyż RODO przewiduje wysokie kary za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami.

Jednym z naszych priorytetów jest szkolenie w sposób zrozumiały i przejrzysty. 

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne gotowe do natychmiastowego wdrożenia wzory niezbędnych dokumentów i instrukcji dla prawidłowej realizacji przepisów o ochronie danych osobowych.

GŁÓWNE ZALETY NASZEGO SZKOLENIA:
• PRAKTYCZNY CHARAKTER KURSU – nasz trener jest praktykiem, sprawuje funkcję IOD u klientów z różnych branż ( administracja publiczna, ministerstwo, placówki medyczne, PAN, firmy prywatne). Dlatego podczas szkolenia nie teoretyzujemy – każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy Ci rozwiązania, a nie kolejne wątpliwości. Szkolenie ma charakter wybitnie warsztatowy i praktyczny, każdy z uczestników znajdzie odpowiedzi na nurtujące go pytania prawne.
• ATRAKCYJNA FORMY ABY NIE ZANUDZIĆ –trener bardzo skutecznie tłumaczymy z języka prawniczego na język „ludzki”. Prezentację opiera na życiowych i praktycznych przykładach. Stosujemy nowoczesne formy prezentacji. Trener nawiązuje żywy kontakt z uczestnikami poprzez to nadaje szkoleniu formę dialogu z uczestnikami.
• SKUPIENIE SIĘ WYŁĄCZNIE NA KONKRETACH – przekażemy Ci praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne pełnie funkcji INSPEKTORA OCHRONY DANYCH w ciągu dwóch dnia szkolenia 
• POSZKOLENIOWE WSPARCIE – możesz liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie także po ukończeniu kursu. Dajemy Ci wsparcie bezpłatnych konsultacji z trenerem do wykorzystania w dowolnej formie (mail, telefon, Skype, mail) w ciągu 12 miesięcy od uczestnictwa w kursie
• UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMUJĄ CERTYFIKAT INSPEKTORA OCHRONY DANYCH - zgodnie z art. 37 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) każdy Inspektor Ochrony Danych musi posiadać fachową wiedzę na temat prawa i praktyk w ochronie danych oraz umiejętności umożliwiające realizację swoich zadań. Ukończenie szkolenia umożliwia zdobycie wymaganej wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych. Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy przygotowuje jego uczestników do pełnienia funkcji IOD, pod względem merytorycznym, prawnym, organizacyjnym i metodologicznym

 SZKOLENIE Z RODO + PAKIET KORZYŚCI! Każdy uczestnik otrzymuje:
• materiały szkoleniowe,
• procedury dopuszczenia nowej osoby do pracy,
• wzory analiz ryzyka pod kątem rozliczalności, integralności, poufności wraz z metodologią,
• wzory dokumentacji np. rejestry czynności przetwarzania (gotowe rejestry np. dla Gminy, Powiatu, DPS, OPS, szkół, podmiotów prywatnych itp.)
• plany audytów dla IOD wraz ze sprawozdaniami,
• plany szkoleń wraz z materiałami do przeprowadzenia szkolenia 
• regulacje monitoringu wizyjnego do wdrożenia w regulaminie pracy,
• wzór wniosku o realizacje żądań podmiotu,
• lista przykładowych procesów przetwarzania,
• polityka realizacji praw osób, których dane dotyczą (w tym przykładowe klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzule informacyjne),
• procedura jak przeprowadzić ocenę skutków przetwarzania dla ochrony danych (DPIA),
• przykładowy rejestr incydentów ochrony danych osobowych wraz z wzorem raportu naruszeń,
• rejestr tworzenia kopii zapasowych,
• regulamin użytkowania komputerów przenośnych
• zasady postępowania w przypadku przetwarzania danych osobowych poza obszarem przetwarzania danych
• protokoły konsultacji monitoringu wizyjnego z organem prowadzącym, 
• regulamin pracy w SIO ( RODO)
• certyfikat IOD potwierdzający udział w szkoleniu
• i wiele innych przydatnych wzorów

ZAPRASZAMY NA SPORĄ PORCJĘ AKTUALNEJ WIEDZY O RODO

 PROGRAM SZKOLENIA:

I. ZMIANY KODEKSU PRACY WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU ZAPEWNIENIEM STOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA 2016/679 (RODO) OBOWIĄZUJĄCE OD 4 MAJA 2019 R. I INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSCU PRACY:
- zmiana katalogu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o pracę oraz od pracownika.
a) nowe wzory pomocnicze: kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz kwestionariusza osobowego dla pracownika.
b) nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku.
c) zbieranie informacji o niekaralności kandydatów do pracy.
d) przetwarzanie innych, tzw. „danych wrażliwych” kandydatów do pracy.
e) zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, brak zgody lub jej wycofanie, a konsekwencje dla osoby ubiegającej się 
o trudnienie lub pracownika.

f) informowanie kandydatów do pracy i pracowników o przetwarzaniu ich danych osobowych.
g) okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych biometrycznych pracowników i zasady ich przetwarzania, wynikające 
z wprowadzonych przepisów.

h) ograniczenie zakresu stosowania monitoringu w zakładzie pracy oraz niezbędne uzgodnienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników – ustawowe terminy na realizację nowych obowiązków.
i) doprecyzowanie zakresu orzeczeń lekarskich, których pracodawca może żądać od osoby przyjmowanej do pracy, zasad przechowywania orzeczeń i skierowań na badania lekarskie oraz trybu ich zwrotu.
j) ochrona danych osobowych w miejscu pracy: listy obecności, identyfikatory, dane zamieszczane na stronach internetowych, monitoring poczty elektronicznej oraz używanie urządzeń lokalizujących GPS, udostępnianie danych pracownika podmiotom zewnętrznym,
k) nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracowników.

II. ZMIANY INNYCH AKTÓW PRAWNYCH WYNIKAJĄCE Z USTAWY O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU ZAPEWNIENIEM STOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA 2016/679 (RODO) OBOWIĄZUJĄCE OD 4 MAJA 2019 R. I INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH W MIEJSCU PRACY:
a) zmiany w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
b) zmiany w kodeksie postępowania administracyjnym
c) zmiany w prawie oświatowym
d) zmiany w prawie bankowym
e) zmiany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
f) zmiany w ustawie o prawach konsumenta.
g) zmiany w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
h) zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
i) zmiany z pozostałych aktach prawnych

III. ZADANIA I STATUT INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
a) informowanie o obowiązkach wynikających z przepisów prawa,
b) nadzór nad przestrzegania przepisów prawa,
c) szkolenia
d) audyty
e) współpraca z organem nadzorczym
f) pełnie funkcji punktu kontaktowego
g) konsultacje w zakresie oceny skutków dla ochrony danych
h) statut IOD

IV. ZMIANY - MONITORING 
a) podstawy i zasady stosowania monitoringu
b) Czy przepisy o monitoringu wprowadzone w ustawie o ochronie danych osobowych mają zastosowanie do istniejących już systemów? 
c) uczestnicy 
d) obowiązki administratora wobec osób obserwowanych
e) dokumentacja ( regulamin monitoringu)
f) inne formy monitoringu
g) okres przechowywania
h) dostosowanie przepisów wewnętrznych

WARSZTAT: analiza dokumentacji z zakresu monitoringu wizyjnego i poczty elektronicznej

V. PRZETWARZANIE DANYCH 
a) ogólne zasady
• przesłanki legalności przetwarzania danych
• rzetelność i przejrzystość
• ograniczenie celu
• minimalizacja danych (adekwatność)
• prawidłowość
• ograniczenie przechowywania
• poufność i integralność danych
• rozliczalność
b) podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
c) nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych

WARSZTAT: określenie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych

V. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 
a) prawo do informacji 
b) prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą 
c) prawo do sprostowania danych 
d) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 
e) prawo do ograniczenia przetwarzania 
f) prawo do przenoszenia danych 
g) prawo do sprzeciwu 
VI. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
a) zbieranie danych od osoby
b) zbieranie danych z innych źródeł
c) klauzule informacyjne

WARSZTAT: pisanie klauzul realizujących obowiązek informacyjny

VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH A UDOSTĘPNIENIE
a) powierzenie przetwarzania czy udostępnienie danych – decyzja o konieczności zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych
b) jak skonstruować skuteczną umowę powierzenia przetwarzania danych.
c) weryfikacja potencjalnego procesora pod kątem zapewnienia stosowania wymogów RODO.
WARSZTAT: analiza umowy powierzenia

 VIII. ANALIZA RYZYKA
a) inwentaryzacja zasobów mających wpływ na przetwarzanie informacji
b) identyfikacja obszarów przetwarzania
c) konstruowanie rejestru czynności 
d) identyfikacja zagrożeń
e) wskazywanie następstw
f) szacowanie ryzyka
g) macierz ryzyka
h) ocena ryzyka 
i) plan postępowania z ryzykiem

IX. DOKUMENTACJA (analiza dokumentacji)
a) polityka ochrony danych
b) rejestr czynności przetwarzania i kategorii
c) analiza ryzyka
d) procedura postępowania z incydentami
e) notyfikacja naruszeń
f) ewidencja naruszeń
g) audyty
h) inna dokumentacja i procedury

WARSZTAT: przygotowanie planu audytu oraz wykazu dokumentów niezbędnych do analizy w oparciu o przestawiony stan faktyczny
WARSZTAT: stworzenie RCP w oparciu o przestawiony stan faktyczny
WARSZTAT: przygotowanie zgłoszenia incydentu do UODO

 X. SZKOLENIA PERSONELU UCZESTNICZĄCEGO W OPERACJACH PRZETWARZANIA DANYCH

 XI. ŚRODKI ZABEZPIECZEŃ
a) zabezpieczenia organizacyjne 
• polityka czystego biurka
• polityka kluczy
• polityka czystego ekranu
• udzielanie informacji w formie telefonicznej 
• inne
b) zabezpieczenia techniczne
c) ocena skutków dla ochrony danych
d) zabezpieczenia IT według wewnętrznych polityk.
e) regulator wydaje zalecenia i wzory dobrych praktyk upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
f) certyfikacja i kodeksy postępowania

XII. ZAKOŃCZENIE
najnowsze komentarze, stanowiska praktyków i doktryny do uchwalonego RODO, czyli co się mówi o rozporządzeniu

XIII. KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z TRENEREM

Szkolenie poprowadzi Rafał Andrzejewski – prawnik, praktyk (pełni funkcję IOD w wielu podmiotach), audytor, trener
i wykładowca na licznych seminariach w tym w debatach z udziałem UODO, szkoleniach otwartych i zamkniętych z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Konsultant wiodących kancelarii prawnych, specjalista z zakresu RODO, świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych ( RODO) w różnych podmiotach. Jest cenionym konsultantem ds. ochrony danych osobowych w uczelniach, jednostkach administracji placówkach oświatowych i medycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania dokumentacji oraz procedur. 
Sposób przekazywania wiedzy w czasie szkoleń i jakość praktycznych wskazówek cieszą się bardzo dużym uznaniem.

 

Wykładowca

Andrzejewski Rafał
Andrzejewski Rafał

Prawnik, trener biznesu, konsultant, wykładowca, autor artykułów w prasie specjalistycznej. Doświadczony prawnik, trener biznesu, ekspert i wieloletni szkoleniowiec (10 lat) Wieloletni pracownik i konsultant wiodących kancelarii prawnych Współpracuje z największymi... Czytaj dalej

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij