Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia online - zakończone certyfikatem!
Podatki i rachunkowość

ON-LINE: VAT w transakcjach wewnątrzunijnych – 2020.

O szkoleniu

Cele szkolenia: Przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem wewnątrzunijmym często stają przed problemami prawidłowego rozliczenia tych transakcji. Celem niniejszego szkolenia będzie przedstawienie regulacji i problemów zwianych z ich rozliczeniem. W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem i dostawą towarów, importem usług, a w tym z wewnątrzwspólnotowymi transakcjami trójstronnymi, dostawą, towarów dla której podatnikiem jest nabywca, dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju. Przedstawione zostaną najnowsze zmiany (maj/czerwiec 2020 r.) w zakresie dostaw i nabyć wewnątrzunijnych (magazyn konsygnacyjny, stawka 0%, miejsce opodatkowania dostaw łańcuchowych) Przedstawione zostaną także kluczowe zmiany wynikające z tzw. przepisów antykryzysowych w aspekcie istotnym z punktu widzenia transakcji wewnątrzUE. Zasygnalizowany zostanie także problem Brexitu.

 

Program szkolenia:

 

 1. Wewnąrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)

  1. WNT – definicja

  2. Wyłączenia z WNT (m.in. nabycie towarów z montażem)

  3. WNT paliw silnikowych

  4. Miejsce opodatkowania WNT

  5. Nieodpłatne otrzymanie towarów a WNT

  6. Obowiązek podatkowy

  7. Podstawa opodatkowania

  8. Reklamacje a WNT

  9. Wysokość podatku

  10. WNT nowych środków transportu

  11. Nabycie towarów od osoby niebędącej podatnikiem

  12. Podatek naliczony od WNT

  13. Szczególne obowiązki ewidencyjne

  14. Faktura wewnętrzna i jej odpowiedniki

 2. Wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

  1. WDT – definicja

  2. Wyłączenia z WDT (m.in. dostawa towarów z montażem, wywóz do innego państwa UE celem dokonania eksportu towarów)

  3. Miejsce dostawy towarów

  4. Obowiązek podatkowy

  5. Podstawa opodatkowania

  6. Reklamacje a WDT

  7. Warunki stosowania stawki 0%

  8. Wymagana dokumentacja - faktura, specyfikacja, dokumenty przewozowe, dokumenty dodatkowe

  9. zmiany w zakresie dokumentacji niezbędnej dla stawki 0% dla WDT od 1 stycznia 2020 r.

  10. Rozliczenie WDT przy braku wymaganej dokumentacji

  11. WDT nowych środków transportu

  12. Wywóz próbek i prezentów o małej wartości

  13. Szczególne obowiązki ewidencyjne

 3. Magazyn konsygnacyjny – wybrane zagadnienia

  1. zmiany w zakresie dostaw/nabyć do/z magazynu konsygnacyjnego od 1 stycznia 2020 r. (wybór ustawa czy dyrektywa) oraz od 1 lipca 2020 r

 4. Wewnatrzwspólnotowe transakcje trójstronne – wybrane zagadnienia

 5. Import usług

  1. Import usług

  2. Zmiany w zakresie opodatkowania bonów towarów/kart przedpłaconych a import usług

  3. Miejsce świadczenia usług świadczonych

- miejsce świadczenia usług dla podatników - zasada

- miejsce świadczenia usług dla niepodatników - zasada

- szczególne zasady ustalania miejsca świadczenia, w szczególności: usługi związane z nieruchomości; usługi w zakresie edukacji, sportu , kultury itp.; usługi telekomunikacyjne nadawcze dla konsumentów z UE; usługi niematerialne dla niepodatników spoza UE w tym zmiany od 1 stycznia 2019 r.; usługi turystyki opodatkowane w formie marży

  1. Obowiązek podatkowy

  2. Podstawa opodatkowania

  3. Wysokość podatku

- stawki 23 i 8% - „bezterminowe” przedłużenie tych stawek

- stawki 5 i 0%

- kiedy import usług korzysta ze zwolnienia

- od 1 lipca 2020 r. ma być stosowana nowa matryca stawek podatkowych (przepisy przejściowe, wiążąca informacja stawkowa)

  1. Ulga na złe długi, w tym zmiany od 1 stycznia 2019 r.

  2. Faktury i kasy fiskalne

- zasady wystawiania faktur i e-faktur (faktur korygujących i duplikatów) w transakcjach zagranicznych

- faktura wewnętrzna i jej odpowiedniki

- strukturyzowana faktura w zamówieniach publicznych od 18 kwietnia 2019 r.

- kasy fiskalne on line i Centralne Repozytorium Kas od 1 maja 2019 r.- wybrane zagadnienia

- faktura do paragonu fiskalnego

 1. Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabycie – wybrane zagadnienia

 2. Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju – wybrane zagadnienia

 3. Przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej

- podstawa opodatkowania wykazana w walucie obcej a denominowana w walucie obcej

 1. Rejestracja VAT, VAT UE

  1. Rejestracja VAT i VAT UE, oraz wprowadzone i planowane zmiany

  2. Deklaracje podatkowe i informacje podsumowujące VAT UE

 2. Podatek naliczony w transakcjach wewnątrzwspólnotowych :

  1. warunki odliczenia podatku naliczonego związane z WDT, eksportem usług, dostawą towarów poza terytorium kraju

  2. podatek naliczony powstały z przekształcenia podatku należnego od WNT, import usług i dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca

  3. podatek naliczony od pojazdów samochodowych

  4. terminy odliczenia podatku naliczonego, w tym podatek naliczony od WNT i importu usług

  5. odliczenie częściowe i proporcjonalne

  6. prewskaźnik – kogo dotyczy

  7. zasady zwrotu VAT dla „eksporterów” usług, w tym zmiany od 1 stycznia 2019 r.

  8. katalog wyłączeń prawa do odliczenia

 3. Jednolity Plik Kontrolny

  1. JPK_FA, od grudnia 2019 r. nowy schemat JPK_Fa(3)

  2. JPK_FA_RR nowa struktura od 1 września 2019 r.

  3. JPK_VAT

  4. od 1 lipca/1 października 2020 r. nowy schemat JPK_VAT, w wariantach: JPK_V7 i JPK_V7K (przepisy przejściowe, kary porządkowe)

  5. rewolucja w prowadzeniu ewidencji podatnika VAT czynnego - rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług od 1 lipca/1 października 2020 r.

 4. Podzielona płatność i rachunek VAT a transakcje wewnątrzunijne

- od 1 września 2019 r. nabywca płacąc nie w podzielonej płatności może odpowiadać za niezapłacony przez sprzedawcę VAT

- od 1 listopada 2019 r. likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym i zastąpienie go przymusową podzielona płatnością (katalog towarów i usług objętych przymusową podzieloną płatnością, obowiązki sprzedawcy i nabywcy, sankcje, zmiany w rachunku VAT)

 1. Ważne zmiany dla powiązane z transakcjami VAT UE wynikające z tzw. tarcz antykryzysowych i ustaw powiązanych (marzec – czerwiec 2020 r.)

- wydłużenie terminu na składanie informacji o cenach transferowych oraz schematów podatkowych

- wydłużenie terminu na złożenie ZAW-NR na czas epidemii

- zmiany ustawy o CIT, ustawy o PIT i Ordynacji podatkowej związane z zapłata na rachunek z tzw. białej listy

- zmiany w zakresie dostaw do i z magazynu konsygnacyjnego

- zmiany w zakresie miejsca opodatkowania dostaw łańcuchowych

- zmiany w zakresie stawki 0% dla WDT

- wyłączenia z KUP zapłaconych kar umownych i odszkodowań nie stosuje się jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19

- dopłaty do kredytów dla przedsiębiorców z tzw. tarczy 4.0 a przychody przedsiębiorcy

- zmiany w prawie przedsiębiorców - za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej

 

 1. Skutki Brexitu dla polskich firm

 2. Sankcje karno-skarbowe związane z rozliczeniem i dokumentowaniem podatku VAT

 3. Odpowiedzi na pytania uczestników

Wykładowca

Szymankiewicz Marcin
Szymankiewicz Marcin

Doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW i Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, specjalizujący się w tematyce podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach podatkowych oraz dziale podatkowym... Czytaj dalej

Informacje dodatkowe

Poszerzaj wiedzę, gdziekolwiek jesteś!

Szkolenie online realizujemy za pomocą platformy internetowej, do której uczestnicy będą się logować w dniu warsztatów.

Po zalogowaniu do platformy, każdy z Państwa będzie miał dostęp do prezentacji online prowadzonej na żywo przez Trenera. Uczestnik będzie mógł również komunikować się głosowo z Wykładowcą w trakcie zajęć.

Materiał szkoleniowy zostanie udostępniany Uczestnikom szkolenia mailowo na dzień przed datą szkolenia.

Szkolenie zakończy się wydaniem imiennego certyfikatu.

Przygotowanie uczestników do szkolenia online:

 • szkolenie online odbywa się poprzez platformę internetową, link do konkretnej sesji szkoleniowej zostanie przesłany na adresy email uczestników przed zajęciami

 • szkolenie online odbywa się na komputerze uczestnika kursu, zatem wymagany jest komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu

 • szkolenie online wymaga stabilnego dostępu do internetu (najlepiej stałe łącze)

 • szkolenie online zaczyna się o wyznaczonej godzinie – uczestnicy szkolenia powinni być wtedy zalogowani do systemu i gotowi do transmisji

   

* Materiały autorskie objęte są prawami autorskimi, dlatego też firma UNIVERS Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski Sp. zo.o nie wyrażaja zgody na ich powielanie, rozpowszechnianie oraz udostepnianie osobom nieuprawnionym. Nie wyrażamy również zgody na nagrywanie wykładu.

 

Uwaga: Prosimy nie mylić szkoleń realizowanych online z usługami typu e-learning. Szkolenia e-lerningowe polegają na udostępnieniu zainteresowanym odpłatnie materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki bez kontaktu z wykładowcą.

 

w cenie szkolenia:
* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe na maila przed szkoleniem,

Szkolenie zakończone certyfikatem!

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij