Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia jednodniowe
Kadry i płace

Prawo pracy w 2019 r. Nowe obowiązki w zakresie przechowywania i prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Pozostałe zmiany od 1 stycznia 2019 r. Aktualna wykładnia obowiązujących przepisów

O szkoleniu

PROGRAM:

 

 1. ZMIANY W KODEKSIE PRACY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2019 R.

 • Skrócenie z 50 do 10 lat okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej:

 • okres przechowywania dokumentacji dla stosunków pracy nawiązanych po dniu 31 grudnia 1998 r., a przed dniem 1 stycznia 2019 r. – szczególna regulacja;

 • obowiązek wydania wraz ze świadectwem pracy informacji o okresie przechowywania dokumentacji i późniejszej możliwości jej odbioru;

 • obowiązek pracodawcy zniszczenia dokumentacji w przypadku jej nieodebrania.

 • Możliwość zmiany postaci prowadzenia akt z papierowej na elektroniczną:

 • prawidłowe zawiadomienie aktualnych i byłych pracowników o możliwości odbioru akt w formie papierowej;

 • możliwość zniszczenia akt w przypadku braku ich odbioru;

 • nowe zasady wydawania wydruku bądź kopii elektronicznej całości/części dokumentacji pracowniczej.

 • Możliwość żądania od 1 stycznia 2019 r. podania przez pracownika numeru rachunku bankowego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracę oraz obowiązek działu kadr i płac wobec pracowników otrzymujących przed nowelizacją wynagrodzenie w kasie – czas na realizację tego obowiązku do upływu 21 stycznia 2019 r.

 

 1. NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ (od 1 stycznia 2019 r.)

 • Podział akt osobowych pracownika na 4 części (A-D).

 • Nowy wykaz dokumentów które należy gromadzić i przechowywać.

 • Możliwość tworzenia i przechowywania dokumentów w częściach powiązanych ze sobą tematycznie (B1, B2, C1, C2).

 • Wymóg sporządzania wykazu i gromadzenia dokumentów w porządku chronologicznym.

 • Zasady prowadzenia pozostałej dokumentacji pracowniczej m.in.:

 • karty (listy) wypłaconego wynagrodzenia,

 • dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego.

 • Zasady stosowania nowych obowiązków do dotychczas prowadzonej dokumentacji.

 • Termin na dostosowanie warunków przechowywania dokumentacji do nowych wymagań.

 • Dodatkowe wymagania w zakresie przechowywania dokumentacji w postaci elektronicznej m.in. konieczność wprowadzenia procedur tworzenia kopii zapasowych, nanoszenia metadanych, przenoszenie między systemami).

 

 1. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dot. okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej – nowy katalog wykroczeń.

 

 1. Zasady tworzenia pozostałej dokumentacji pracowniczej:

 • Dokumenty dotyczące ewidencji czasu pracy.

 • Wymagania dot. pobierania i przechowywania wniosków pracownika i wyrażonych zgód.

 • Dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego.

 • Karta (lista) wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń

 

 1. Zasady tworzenia dokumentacji w zakresie czasu pracy. Pozostała problematyka czasu pracy:

 • Dokumenty dotyczące ewidencji czasu pracy – zasady sporządzania karty ewidencji czasu pracy.

 • Wymagania dot. pobierania i przechowywania wniosków pracownika i wyrażonych zgód.

 • Problematyka prawidłowego planowania i rozliczania czasu pracy.

 • Miejsce pracy a czas pracy.

 • Czynności nie zaliczane do czasu pracy.

 • Czas pracy a podróże służbowe i szkolenia pracowników.

 • Zasady zlecania i rozliczania nadgodzin.

 • Praca w „wolną sobotę” – prawidłowa rekompensata.

 • Dyżur – zasady zlecania i rekompensaty.

 • Opracowanie wyjścia prywatnego.

 • Wymiar czasu pracy w 2019 r.

 

 1. Przepisy przejściowe. Zasady dostosowania czasu i zasad przechowywania dotychczas prowadzonej dokumentacji do nowych wymagań.

 

 1. Pozostałe nowe regulacje w zakresie:

 • Szkoleń bhp zwiększenie możliwości wyboru przez pracodawcę wyznaczenia osoby pełniącej służbę BHP.

 • Ograniczenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników biurowych.

 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – rozwiązania w przypadku śmierci pracodawcy będącego osobą fizyczną.

 • Ustawa o związkach zawodowych – od 1 stycznia 2019 r. możliwość wstępowania do związków zawodowych ich tworzenia przez osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż umowa o pracę.

 

 1. Problematyka związana z obowiązywaniem RODO:

 • Kwestia dopuszczalność kopiowania dowodu osobistego.

 • Zasady postępowania z dokumentacją kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni w wyniku rekrutacji.

 • Proponowane rozwiązania w zakresie wyznaczenia zastępcy IODO i grupy wsparcia.

 

 1. Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie:

 • Zakresu danych osobowych, które pracodawca może pobierać od kandydata do pracy i od pracownika.

 • Dopuszczalnej dobrowolnej zgody na pobieranie innych danych.

 • Możliwości pozyskiwania przez pracodawcę danych biometrycznych.

 • Katalogu danych, których przetwarzanie nie jest możliwe nawet za zgodą pracownika.

 • Badań profilaktycznych osób przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko pracy w ciągu 30 dni od rozwiązania/wygaśnięcia wcześniejszego stosunku pracy – możliwość żądania przez pracodawcę aktualnego orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy.

 • Dyskryminacji i mobbingu – ułatwienie pracownikom dochodzenia roszczeń; nowe zasady przyznawania odszkodowania i zadośćuczynienia.

 

 1. Monitoring wizyjny/poczty służbowej/samochodu służbowego – zasady wprowadzenia i stosowania jako szczególnej formy nadzoru.

 • Wymagania informacyjne wobec pracowników.

 • Obowiązek zamieszczenia odpowiedniej informacji oraz zastosowania oznaczeń.

 

 1. Pracownicze Plany Kapitałowe

 • Procedura tworzenia.

 • Obowiązki informacyjne wobec pracowników.

 • Obowiązek dokonania wyboru przedstawicieli pracowników.

 • Zasady uczestnictwa w PPK.

 • Zasady finansowania składek.

 • Ustawowe terminy.

 

 1. Złagodzenie wymogów co do obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (podniesienie progu z 20 do 50 pracowników).

 • Projektowane zmiany oraz aktualna wykładnia dotycząca przetwarzania dokumentów pozyskanych w związku z kryterium socjalnym sytuacji materialnej pracownika.

 

 1. Minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych w 2019 r. – 14, 50 zł

 • pracodawcy objęci regulacją;

 • obowiązek prowadzenia ewidencji przepracowanych godzin;

 • zgodna z prawem dopuszczalność potrąceń.

 

 1. Kontrole PIP w zakresie prawidłowego wynagradzania zleceniobiorców i zakazu nadużywania umów cywilnoprawnych.

 

 1. Badania profilaktyczne pracowników:

 • Właściwy wybór zakładu opieki zdrowotnej.

 • Dopuszczalne honorowanie orzeczeń lekarskich uzyskanych przez pracownika w wyniku skierowania na badania przez poprzedniego pracodawcę.

 • Zasady kierowania na badania pracowników prowadzących samochody w celach służbowych. Nowy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia.

 • Badania osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnych.

 • Nowy wzór skierowania na badania lekarskie(wstępne/okresowe/kontrolne).

 • Stosowanie bhp wobec osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

 1. Zasady wystawiania świadectw pracy:

 • Nowe zasady wydawania świadectw pracy po kolejnych umowach okresowych (w ciągu 7 dni tylko na żądanie pracownika).

 • Obowiązkowa informacja w związku ze zmianą okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 • Prawidłowe dokonywanie korekty świadectwa pracy.

 • Zasady wydawania duplikatów i odpisów.

 • Uprawnienia dodatkowe (np. związane z rodzicielstwem) które należy wskazać w świadectwie pracy.

 • Urlop wypoczynkowy wykazywany w świadectwie pracy w przypadku trwającej kolejnej umowy o pracę zawartej między stronami.

 • Dopuszczalna możliwość wyboru wzoru świadectwa pracy.

 • Projektowane zmiany dotyczące zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy bądź wydanie przez sąd orzeczenia zastępującego świadectwo (w przypadku zaprzestania działalności przez pracodawcę lub innych przyczyn uniemożliwiających wydanie pracownikowi świadectwa pracy).

 

 1. Urlop wypoczynkowy:

 • Zaległy urlop (obowiązujący w 2019 r. termin wykorzystania urlopu zaległego)

 • Zasady udzielania urlopu zaległego (możliwość wysłania pracownika na zaległy urlop – najnowsze orzecznictwo SN; nowy obowiązek informacyjny pracodawcy w tym zakresie).

 • Prawidłowe udzielanie urlopu wypoczynkowego (rola planu urlopów, wymóg wykorzystania przez pracownika 14 kolejnych dni wypoczynku – najnowsza wykładnia PIP).

 • Urlop na żądanie (najnowsze orzecznictwo SN; możliwość nieudzielenia urlopu na żądanie).

 • Urlop wypoczynkowy po długotrwałej chorobie (najnowsze orzecznictwo SN).

 • Urlop wypoczynkowy pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (zasady nabywania; oraz ustalania proporcji).

 • Współczynnik urlopowy w 2019 r.

 

 

 

w cenie szkolenia:


* 5 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe,
* materiały do pracy podczas zajęć,
* poczęstunek biznesowy (lunch),
* przerwa kawowa,

Rabat dla drugiej i każdej kolejnej osoby z firmy!

Zarejestruj Firmę do programu lojalnościowego i płać mniej za wszystkie szkolenia!

 

Wykładowca

Prawnik, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Prawnik, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wieloletni wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu prawa pracy. Specjalizuje się w praktycznym ujęciu problematyki: nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, urlopów wypoczynkowych, uprawnień rodzicielskich, czasu pracy oraz wynagrodzeń pracowników. Autorka licznych... Czytaj dalej

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu

Program lojalnościowy

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie lojalnościowym. Założenie konta pozwoli Państwu zbierać punkty, za które będzie można uzyskać rabat na kolejne szkolenie, darmowy kurs lub odebrać nagrody.

Dowiedz się więcej
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij