Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia stacjonarne
Szkolenia VAT

VAT 2024 - od A do Z : 4-dniowy kurs.

O szkoleniu

Celem kształcenia kursu Podatek VAT od A do Z jest kompleksowa analiza konstrukcji i funkcjonowania podatku od towarów i usług. Zajęcia będą mają charakter warsztatowy, pozwala to słuchaczom połączyć teorie z praktycznymi czynnościami związanymi z funkcjonowaniem podatku VAT. Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą się zapoznać od podstaw z podatkiem VAT jak i do tych, którzy chcą usystematyzować i ugruntować swoja wiedzę.
W trakcie spotkania omówionych zostanie kilkadziesiąt różnego rodzaju zdarzeń gospodarczych z którymi uczestnicy mają do czynienia w swoim życiu zawodowym.

Szkolenie 4 dniowe w terminie: 30 września, 1 października oraz 7 i 8 października 2024.

Istnieje możliwość wykupienia szkolenia z podziałem na I część oraz II część. Koszt każdej z części to 1140 zł netto. Wykupując udział w całym szkoleniu koszt wyniesie tylko 1940 zł netto.

Całościowy program szkolenia:
I część
I Dzień
1. Zwolnienie podmiotowe oraz zasady rejestracji dla celów VAT, terminy rozliczeń
- rejestracja podmiotu, możliwość odmowy rejestracji, odpowiedzialność solidarna pełnomocnika,
- rozszerzenie katalogu przesłanek umożliwiających wykreślenie podatnika z rejestru VAT,
- zwolnienie podmiotowe – limit i wyłączenia,
- druk Vat-R.

2. Zakres przedmiotowy – czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT,
- dostawa towarów za wynagrodzeniem i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
- świadczenia nieodpłatne: darowizny, poczęstunki w zakładzie pracy (kawa, herbata, ciastka, alkohol itp.) użycie składników majątku firmy na cele osobiste, bony jednego i różnego przeznaczenia)),
- eksport towarów, import towarów,
- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
- import usług, zakup towarów dla których podatnikiem jest nabywca,
- zasady opodatkowania spisu z natury,
- czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT.

3. Miejsce świadczenia
- miejsce świadczenia przy dostawie towarów,
- miejsce świadczenia usług (zasady ogólne, usługi budowlane, najem, dzierżawa, leasing, media),
- miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.

II Dzień
4.   Zasady i terminy dotyczące wystawiania faktur VAT, kasy rejestrujące
- faktury VAT jako dokumenty rejestrujące wykonanie czynności opodatkowanych,
- zasady i terminy wystawiania faktur,
- faktury korygujące i noty korygujące, duplikaty oraz inne dokumenty uznawane za faktury,
- terminy rozliczenia faktur korygujących zmniejszających i zwiększających wartość sprzedaży,
- paragon jako faktura, faktury elektroniczne,
- refakturowanie i anulowanie faktury VAT, faktury pro-forma, autofakturowanie,
- skutki podatkowe związane z wystawieniem faktury wcześniej niż 60 dni przed wykonaniem świadczenia,
- faktury do paragonów, w jakich sytuacjach dopuszcza się korektę numeru NIP na paragonie,
- faktury dokumentujące świadczenia objęte obowiązkowym mechanizmem płatności podzielonej,
- przy spełnieniu jakich warunków wystawienie faktury rodzi obowiązek odprowadzenia podatku w trybie art. 108 ustawy o VAT,
- KSeF – faktury ustrukturyzowane,
- definicja faktury ustrukturyzowanej,
- logowanie do KSeF i nadawanie uprawnień do pracy w systemie,
- wystawianie faktur w KSeF,
- faktury papierowe i elektroniczne po 01.07.2024r.
- data wystawienia, otrzymania i przesłania faktury ustrukturyzowanej;
- wysyłka wsadowa i interaktywna,
- sposoby dostarczenia faktury ustrukturyzowanej do odbiorcy,
- faktura ustrukturyzowana dla kontrahenta zagranicznego,
- faktury pro forma, uproszczona (paragon uznany za fakturę), nota korygująca a system KSeF,
- jak postępować w przypadku awarii systemu,
- jak korygować sprzedaż dokumentowaną  fakturą ustrukturyzowaną?,
- faktury VAT-RR i VAT-RR Korekta – wystawiane w KSeF,
- kary za wystawienie faktury poza KSeF,
- numer KSeF oraz obowiązek jego podania przy MPP oraz  w przelewie (B2B);
- podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od VAT oraz korzystający ze zwolnienia podmiotowego a KSeF,
- kody QR – w jakich przypadkach należy je umieścić na fakturze?,
- faktury ustrukturyzowane a kurs waluty,
- okres przechowywania faktur ustrukturyzowanych,
- zwroty VAT w przypadku wystawiania faktur ustrukturyzowanych,
- odpowiedzialność karna i karna-skarbowa.

5. Obowiązek podatkowy
- moment powstania obowiązku podatkowego - zasady ogólne,
- świadczenia o charakterze ciągłym,
- moment powstania obowiązku podatkowego - zasady szczególne (m.in. usługi budowlane, najmu, leasingu, dostawa mediów),
- „refakturowanie” świadczeń, zaliczki, świadczenia poza terytorium Polski,
- obowiązek podatkowy u podatników rozliczających się wg metody kasowej,
- obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych zaliczek.

6. Podstawa opodatkowania
- zasady ustalania podstawy opodatkowania (zasada generalna i szczególne przypadki),
- podstawa opodatkowania z tytułu WNT,
- świadczenia złożone, dostawa nieruchomości,
- elementy podstawy opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu,
- przypadki w jakich podstawa opodatkowania winna być podwyższona o koszty transportu, opakowań, ubezpieczenia.

7. Stawki podatku VAT
- rodzaje stawek podatkowych,
- zasady stosowania stawki 0% przy eksporcie towarów oraz WDT, wymogi dotyczące dokumentacji,
- zwolnienia przedmiotowe,
- zasady obowiązujące przy zmianie stawek.

II część
III Dzień
8. Ulga na złe długi:
a) warunki i zasady stosowania ulgi,
b) orzecznictwo TSUE w tym zakresie.

9. Odliczanie i zwrot podatku
- źródło podatku naliczonego,
- terminy odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupów krajowych, importu usług, WNT, zakupu towarów dla których podatnikiem jest nabywca, faktur metoda kasowa,
- błędnie wystawione faktury a prawo do odliczenia podatku naliczonego,
- przypadki w jakich nabywcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
- zasada neutralności,
- zasada stałości,
- „należyta staranność, dobra wiara”.

10. Rozliczanie podatku naliczonego na podstawie struktury sprzedaży
- sposób liczenia wskaźnika i pre-wskaźnika,
- korekty podatku naliczonego związanego z nabyciem środków trwałych, pozostałych zakupów i nieruchomości z zastosowaniem współczynnika,

11. VAT – samochody
a) przypadki w jakich przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego,
b) zasady prowadzenia ewidencji przebiegu,
c) korekta podatku naliczonego związane ze zmianą przeznaczenia pojazdu,
d) omówienie druku Vat-26.

12. Rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
-  terminy zwrotu,
- warunki jakie należy spełnić aby uzyskać zwrot w trybie przyspieszonym,
- sytuacje w jakich organ podatkowy może przedłużyć termin zwrotu.

13. Transakcje trójstronne w procedurze uproszczonej, kontrakty wielostronne
a) warunki jakie należy spełnić aby zastosować uproszczenie,
b) sposób ujęcia w ewidencji i informacji podsumowującej.

IV Dzień
14. Zagadnienia wybrane
a) JPK:
a) Struktura JPK_VAT (JPK V7M; JPK V7K; część ewidencyjna i deklaracyjna).
b) Ewidencja VAT - sprzedaż:
- podstawa opodatkowania poszczególnych rodzajów transakcji,
- data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usługi lub data otrzymania zapłat,
- dodatkowe kody identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU),
- dodatkowe kody identyfikujące transakcje,
- oznaczenia dowodów sprzedaży (WEW, FP, RO).
c) Ewidencja VAT - zakup:
- wartość netto oraz wysokość podatku naliczonego,
- wykazanie faktur dokumentujących WNT, ZTPN i import usług,
- dodatkowe kody identyfikujące transakcje zakupu,
- kody dowodów nabycia (MK, WEW, VAT RR).
d) JPK_VAT a rozliczenie kwartalne.
e) Błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT - obowiązek niezwłocznej korekty, sankcja za błąd w ewidencji VAT.
f) Faktura do paragonu (termin ujęcia w ewidencji VAT).
g) Zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K).

b) Biała lista podatników VAT:
a) zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
b) możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
c) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nieujęty w wykazie w podatku VAT oraz CIT i PIT,
d) odpowiedzialność solidarna w trybie przepisów ordynacji podatkowej oraz warunki po spełnieniu których instytucja ta nie ma zastosowania.

c) Obowiązkowy mechanizm płatności podzielonej dla wybranych transakcji:
a) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
b) obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment,
c) sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
d) wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności,
e) obowiązkowe oznaczenia na fakturach w związku z MPP,
f) konsekwencje podatkowe za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienie faktury dla transakcji objętej obowiązkowym MPP,
g) obowiązkowy MPP a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego,
h) możliwość opłacania zaliczki oraz dokonanie jednego przelewu w systemie MPP za więcej niż jedną fakturę.

d) VAT -RR, WIS, WSTO - OSS.

15. Rozwiązanie przykładu praktycznego zawierającego kilkadziesiąt operacji gospodarczych .

Metody pracy oraz proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków, interpretowanie najnowszych źródeł prawa oraz na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów), a także o materiały przygotowane przez wykładowcę, druki i naukę własną słuchacza.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą się zapoznać od podstaw z podatkiem VAT jak i do tych, którzy chcą usystematyzować i ugruntować swoja wiedzę.

Wykładowca

Polakowski Dariusz
Polakowski Dariusz

specjalista z zakresu podatku od towarów i usług Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik Izby Skarbowej. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, oraz wykładowe. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku od towarów i usług. Wykładowca na studiach... Czytaj dalej

Informacje dodatkowe

W cenie szkolenia:

* 4-dniowe wykłady łącznie 30 godzin szkoleniowych, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu
* poczęstunek w czasie przerw kawowych,
* obszerne materiały szkoleniowe,
* materiały do pracy podczas zajęć: notesy, długopisy,
* certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu

Istnieje możliwość wykupienia szkolenia z podziałem na I część oraz II część. Koszt każdej z części to 1140zł.

Szkolenia CIT
Szkolenia PIT
Szkolenia KSEF
Szkolenia Kadry i Płace
Szkolenia ZUS
Szkolenia Prawo Pracy
Szkolenia Czas Pracy
Szkolenia VAT
Szkolenia księgowe
Szkolenia podatkowe
Szkolenia dla księgowych

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij
Facebook