Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia stacjonarne
Szkolenia VAT

Podatek VAT w 2024r.

O szkoleniu

Podatek VAT w 2023/2024r. – omówienie nowelizacji ustawy obowiązującej od 1.07.2023r./1.09.2023r. i projektowanych od 1.01.2024r./1.07.2024r. zmian w ustawie o VAT oraz wybranych zagadnień w aspekcie orzecznictwa TSUE/NSA.

- Reverse chargé dla dostaw energii/gazu i usług-praw do emisji w okresie 1.04.23-28.02.25
- obowiązek złożenia zawiadomienia przez podmioty uczestniczące w ww. transakcjach

I. Slim VAT III – 1.07.23/6.06.23/15.09.23 oraz 1.01.2024r.
- Nowy Ład – art. 89 dotyczący wejścia w życie:
- pozostawienie limitu gotówkowego do 15000 PLN - 1.01.2024r.
- sparowanie kas ON-LINE z terminalami/sankcja 5000 – 1.01.2025r.
- Mały podatnik – obrót roczny 2 mln (1,2 mln) od 1.07.2023 – brak normy kolizyjnej dotyczącej przekroczenia obrotu 1,2mln do 30.06, przy zachowaniu limitu 2,0 mln po 1.07 – czy jest możliwy „powrót” do statusu małego podatnika w 2023?
- kwestia dotyczy też utraty prawa do VAT-7K i powrotu po 1.07. do rozliczeń kwartalnych (art. 99 ust.5 pkt 1 w zw. z ust.4a oraz art. 21 ust.4 dot. powrotu do kasowego rozliczenia)

1. Ustalenie reguł do stosowania kursów walutowych w wystawianych i otrzymywanych fakturach korygujących.
- kurs historyczny – co do zasady
- kurs bieżący – dla zbiorczych faktur korygujących, zarówno wystawianych, jak i otrzymywanych dla WNT i import usług, ale tylko rabatowych

2. Stosowanie tzw. pre-proporcji przy odliczaniu kwot podatku naliczonego
    a) u podatników rozpoczynających prowadzenie działalności,
- szacunkowa pre-proporcja zgłaszana NUS przy pierwszym zastosowaniu (analogicznie dla proporcji z art. 90, ale dotyczy też obrotu niższego niż 30 tys.)
    b) u podatników wykorzystujących do prowadzonej działalności samochody osobowe.
- wyrok WSA w Warszawie z 24.06.2022 - IIISA/Wa 2905/21, który uznał, iż 50 % odliczenie jest pre-proporcją dla samochodów jako lex-specialis

3. Odliczanie kwot podatku naliczonego wynikającego z wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (WNT).
- brak wymogu otrzymania faktury w ciągu 3 m-cy,, także dla WNT sprzed 30.06.23, gdy otrzymanie faktury powinno nastąpić po 1.07.23r.
- norma kolizyjna nie określa co w sytuacji WNT sprzed noweli, (faktycznie WNT sprzed 1.04.23) , gdy otrzymanie powinno nastąpić do 30.06.2023r. – brak odliczenia TSUE uznał za niezgodne z Dyrektywą

4. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku przez NUS w terminie 15-dniowym wobec podatnika tzw. bezgotówkowego.
- zwrot 15 dniowy od upływu terminu złożenia deklaracji z wymogiem jej złożenia przed terminem
- za 3 m-ce/1 kw. poprzedzające - współczynnik 70% (był 80%) detalu/sprzedaży i 55% (był 65%) płatności bezgotówkowych - w latach 1.07.23-30.06.25 – art. 146k ust.1a
- zmiany parametrów istotnych do zgłoszenia zwrotu – 6 m-cy x 40tyś obrotu detalicznego rejestrowanego na kasach on-line (zamiast 12 m-cy x 50 tys.)
- doręczenie 4 dniowe z przedłużonymi terminami zażalenia i odwołania – odpowiednio 17-dniowy i 24-dniowy – takie będą dla terminu 40-dniowego od 1.07.2024r.

5. Szczególne przypadki, w których podatnicy nie będą mieli obowiązku :
    a) dokonywania korekty rocznej dotyczącej podatku naliczonego
– wyłącznie art. 90/91 tzn. obrót opodatkowany i zwolniony – nowela nie dotyczy tzw. pre-proporcji z art. 86 ust. 2a
- współczynnik nie przekroczył 2% - 0% odliczenia
- współczynnik 98% - odliczenie 100%, gdy roczny vat nie do odliczenia mniejszy niż 10 000
- brak korekty rocznej, gdy współczynnik zmienny do 2%, a vat nie do odliczenia mniejszy niż 10 000 - bez uwzględnienia niskowartościowych śr. trwałych do 15 tys., podlegających korekcie (?)  

6. Faktury wystawiane do uprzednio wystawionych paragonów – wymagana dokumentacja sprzedaży do wystawianych dokumentów w postaci papierowej lub elektronicznej.
- paragony papierowe - zachowane paragony dla faktur papierowych i elektronicznych
- paragony elektroniczne – zachowane tylko ich numery i numery kas rejestrujących
- te reguły ulegną zmianie od 1.07.2024r.
- art. 111 – paragony elektroniczne i brak obowiązku wydruków innych dokumentów z kas

7. Sankcja tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego – wprowadzenie zasad zobowiązujących organ skarbowy do ograniczania wysokości sankcji.
- sankcje maksymalne tj. do 30,20,15 % uzależnione od : okoliczności, rodzaju naruszenia, dotychczasowych naruszeń, kwoty naruszenia, przeciwdziałaniu skutkom naruszenia
- sankcja 100% - wyłącznie dla bezpośredniego oszustwa fakturowego, w tym czynności pozornych – zob. też wyrok TSUE C-114/22 (pozorność – oszustwo podatkowe)
- przepisy sankcyjne pośrednio dopuszczają płacenie w trybie MPP przez innego podatnika niż nabywca – co nie wynika wprost z art. 108a

8. Faktury zaliczkowe/korygujące - nowela KSeF II – wejście od 1.09.2023r.
- przepis fakultatywny – nie musi być faktury, gdy zaliczka i dostawa w tym samym m-cu
- nie obejmuje zaliczek przy szczególnych obowiązkach podatkowych (faktura/zapłata)
- faktura końcowa zawiera datę dostawy/usługi i datę zaliczki,
- gdy wystawiono fakturę-zaliczkę w KSeF, jej numer w KSeF podajemy w fakturze końcowej
- podobnie w fakturze korygującej podajemy numer KSeF faktury korygowanej

9. Zwolnienie z obowiązku stosowania kas rejestrujących oraz zakres stosowania stawki 0% podatku od towarów i usług – wejście od 1.01.2024r.

II. Faktury ustrukturyzowane – obowiązek stosowania przez podatników od 1.07.2024r.
1. Podatnicy zobowiązani do stosowania wyłącznie faktur ustrukturyzowanych – sprzedawcy i nabywcy towarów i usług.
- siedziba lub stałe miejsce prowadzenia działalności w RP – bez konieczności akceptacji faktur przez nabywcę-podatnika na terenie RP
- w okresie do 31.12.2024r. nie muszą wystawiać faktur w KSef podatnicy zwolnieni podmiotowo i wykonujący wyłącznie sprzedaż zwolnioną przedmiotowo oraz wystawcy faktur uproszczonych i faktur wystawianych przy użyciu kas rejestrujących

2. Podatnicy i transakcje nieobjęte obowiązkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
- wystawiane przez podmioty zagraniczne (z możliwością wejścia do KSeF)
- wystawiane w procedurach szczególnych - poza KSeF
- wystawiane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - poza KSeF
- faktury poza KSeF – to faktury elektroniczne (PDF) i papierowe, czyli mamy drugi system fakturowania
- faktury elektroniczne nie wymagają akceptacji nabywcy, uzgadnia się tylko ich udostępnienie tj. papier lub PDF
 
3. KSeF, jako obowiązkowy system do przesyłania faktur ustrukturyzowanych
a) uprawnione podmioty do korzystania z KSeF,
- uprawnienia do nadawania uprawnień, wystawiania faktur i dostępu do faktur w KSeF
- druk papierowy ZAW-FA do nadawania uprawnień dla osoby uprawnionej
- uprawnienia nadawane w KSeF po uwierzytelnieniu osoby uprawnionej
b) sposoby uwierzytelniania uprawnionych w KSeF,
- kwalifikowany podpis/pieczęć elektroniczny, podpis zaufany, Token/66znaków/
c) obowiązkowy wzór faktury ustrukturyzowanej.
- bezpłatne narzędzie Ministra Finansów w KSeF, programy komercyjne
- KSeF weryfikuje fakturę pod względem wypełnienia pól wymaganych wzorem/programem
- wzór faktury w KSeF nie nadaje się do faktur uproszczonych
- KSeF wymaga m.in. obowiązkowego NIP obu stron transakcji
- możliwość dostępu do faktury z KSeF – poza KSeF – wizualizacja PDF z kodem QR dla zagranicznych nabywców oraz podatników zwolnionych z VAT - art.106gb ust.3-6
- nowa funkcjonalność KSeF – identyfikator zbiorczy dla co najmniej dwóch faktur dla jednego odbiorcy, przydaje się do zbiorczego opłacenia kilku faktur – w tym w trybie MPP lub innej bezgotówkowej, gdy dla płatności jednej faktury podaje się numer KSef, a dla kilku faktur identyfikator zbiorczy – art. 108a ust. 3 pkt 3 i ust. 3c oraz art.108g ust.1-3

4. Definicja momentu wystawienia i otrzymania faktury w KSeF.
- wystawienie - data przesłania do KSeF - opisana w UPO – może następować przed czynnością lub po czynności
- otrzymanie – data nadania numeru w KSeF - opisane w UPO – termin prawa do odliczenia musi uwzględniać powstanie obowiązku podatkowego

5. Moment wystawienia faktury, a moment obowiązku podatkowego.
- moment obowiązku to, co do zasady, data czynności, a terminy wystawienia faktur pozostają bez zmian, np. 60 dni przed dostawą, lub do 15. następnego miesiąca po dostawie
- różna data na fakturze (1.10) i data przesłania do KSeF (2.10) nie zmienią daty czynności (30.09), może być ta sama data faktury i czynności (30.09), która różni się od daty przesłania do KSeF (1.10) – decyduje moment obowiązku podatkowego
- są szczególne momenty obowiązku w dacie wystawienia faktury – np. media, gdzie data na fakturze dla klienta i data jej przesłania do KSeF, to mogą być inne daty (dla os. fiz. – faktury będą poza KSeF - po „staremu”), dla rozliczenia VAT zadecyduje przesłanie do KSeF
- szczególny przepis dla kursu waluty „przedwczorajszego”, gdy ustala się go dla daty z dnia poprzedzającego (30.09) wystawienie faktury/moment obowiązku (1.10), którą przesłano do KSeF w dacie o dzień późniejszej (2.10). Przy dłuższym spóźnieniu wracamy do kursu dnia poprzedzającego wystawienie faktury/moment obowiązku, czyli przesłanie do KSef (dla 3.10 – kurs z 2.10). Analogicznie z kursami dla faktur wystawianych przed wykonaniem czynności.

6. Faktury korygujące w postaci ustrukturyzowanej, moment ujęcia przez podatnika w ewidencji sprzedaży/zakupu korekty podatku należnego i naliczonego.
- faktury korygujące przesłane do KSeF nie wymagają potwierdzeń otrzymania – data w KSeF jest kluczowa dla dostawcy i nabywcy – zarówno obecnie, jak i po 1.07.2024r.
- dla innych postaci faktur korygujących - po 1.07.2024r., co do zasady, przywrócono potwierdzenie otrzymania faktury (w tym dla faktur przesłanych do KSeF, lecz udostępnionych nabywcom spoza KSeF w innej postaci), lub wykazanie wiedzy nabywcy o skorygowaniu transakcji

7. Formalna likwidacja not korygujących i oraz duplikatów faktur z KSeF.
- noty korygujące nie są w KSeF – nie mogą zmieniać danych podanych do KSeF,
- duplikaty pozostają dla faktur udostępnionych poza KSeF np. podmiotom zagranicznym, faktur elektronicznych i papierowych np. dla os. fiz. nieprowadzących działalności

8. Kasy rejestrujące pozbawione funkcji wystawiania faktur, w tym faktur uproszczonych (1.01.2025r.).
- faktura wystawiona do paragonu już nie obliguje do pozostawienia paragonu, wystarczą zachowane dane paragonu
- Nie ma faktur z kas rejestrujących – począwszy od 1.01.2025r. – albowiem kasy fiskalne nie pozwalają na wprowadzenie faktury do KSeF

9. Awaryjne warianty e-fakturowania w razie serwisowania albo awarii KSeF lub awarii po stronie podatnika.
- awaria KSeF ogłaszana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
- awaria KSeF ogłaszana w środkach społecznego przekazu
- niedostępność KSeF (serwis) lub brak możliwości u podatnika połączenia z KSeF

10. Przepisy sankcyjne za naruszanie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych, wystawiania faktur niezgodnych z wzorem e-faktury, niestosowania procedur awaryjnych. – 1.01.2025r.
- m.in. niewystawienie faktury w KSeF, brak przesłania po awarii KSeF – sankcja w kwocie podatku z faktury, a w razie braku podatku 18,7% wartości brutto

11. Termin 40-dniowego zwrotu różnicy podatku naliczonego:
- zwrot różnicy podatku naliczonego w terminie 40-dniowym - jako zasada
- uznanie doręczenia postanowienia/decyzji w ciągu 4 dni od otrzymana a’viso oraz terminy 17/24 dniowe na sporządzenie zażalenia/odwołania

12. Przechowanie faktur w KSeF – 10 lat po roku wystawienia faktury.

III. Szczególne regulacje dotyczące opodatkowania VAT opakowań wielokrotnego użytku objętych systemem kaucyjnym w rozumieniu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
1. Rozliczanie należnego VAT od niezwróconych opakowań wielokrotnego użytku.
- nowa regulacja dotyczy wyłącznie systemu kaucyjnego w ustawie o opakowaniach
- dotyczy wyłącznie butelek szklanych wielokrotnego użytku na napoje
- korekty podstawy opodatkowania dokonuje wyłącznie podmiot wprowadzający w systemie kaucyjnym
- raz w roku określa współczynnik poziomu selekcji, który obliczany jest jako iloraz kaucji zwróconej do kaucji pobranej

2. Prowadzenie szczególnej ewidencji dla potrzeb systemu kaucyjnego.

IV. Orzecznictwo TSUE/WSA
1. Korygowanie przez podatnika tzw. pustych faktur – zwroty nienależnie zafakturowanego podatku.
2. Odliczenia kwot podatku naliczonego – przesłanki wymagane dla zakwestionowania odliczeń przez organy skarbowe.
3. VAT marża – przypadki stosowania szczególnej procedury rozliczania VAT.
4. Preproporcja dla odliczeń VAT od nabyć samochodów do 3,5 tony DMC

Wykładowca

Woźniak Krzysztof
Woźniak Krzysztof

Wybitny znawca, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, doradca podatkowy, stały i sprawdzony współpracownik naszej firmy. Doświadczony wykładowca, specjalista w dziedzinie podatku od towarów i usług. W latach 1991-2000 pracownik Instytutu Finansów przy Ministerstwie... Czytaj dalej

Informacje dodatkowe

W cenie szkolenia:

* 6 godzin wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu
* poczęstunek w czasie przerw kawowych,
* obszerne materiały szkoleniowe,
* materiały do pracy podczas zajęć: notesy, długopisy,
* certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij
Facebook