Szkolimy od 1990 r.
Konsulting-Edukacja
JACYNO I MODZELEWSKI Sp. z o.o.
Szkolenia on-line
Szkolenia Prawo Pracy

online: PRAWO PRACY. Najnowsze regulacje oraz ich wykładnia. Zmiany wchodzące w życie od 1 stycznia 2024 r.

O szkoleniu

Program szkolenia:

I. Urlop opiekuńczy – nowe zwolnienie od pracy:
a) Prawo do 5 dni urlopu w roku kalendarzowym.
b) Okoliczności uzasadniające wniosek pracownika.
c) Dane – których można domagać się od pracownika.
d) Wyprzedzenie z jakim pracownik składa wniosek.
e) Dopuszczalność odmowy udzielenia urlopu przez pracodawcę.
f) Możliwość przesunięcia zawnioskowanego urlopu oraz jego przerwania.
g) Ochrona stosunku pracy pracownika korzystającego z urlopu.
h) Kwestia prawa do wynagrodzenia za urlop opiekuńczy oraz zaliczenia go do okresu zatrudnienia pracownika.

II. Zwolnienie od pracy w pilnych sprawach rodzinnych z powodu działania siły wyższej:
a) Prawo do zwolnienia od pracy na 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym.
b) Zasady oraz termin składania wniosku.
c) Okoliczności wskazywane we wniosku pracownika.
d) Prawo do połowy wynagrodzenia za czas zwolnienia.

III. Zmiany w Kodeksie pracy w zakresie umów o pracę:
a) Nowe określenie terminu/dnia rozpoczęcia pracy.
b) Prawo do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy u innego pracodawcy.
c) Nowe elementy w umowie o pracę (dopuszczalność wprowadzenia kilku miejsc pracy oraz swoboda pracownika w określaniu swojego miejsca pracy).
d) Umowa na okres próbny – limitowane okresy jej zawierania na 1, 2 i 3 miesiące.
e) Możliwość przedłużenia okresu próbnego o czas urlopu i innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
f) Pisemna informacja dla pracownika – zwiększenie zakresu obowiązków pracodawcy.
g) Informacja o zmianie warunków zatrudnienia – nowe wymagania co do treści i sposobu jej przekazania.
h) Nowe uprawnienia pracowników do składania wniosku o:
- zmianę rodzaju pracy;
- zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony;
- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.
i) Możliwość skorzystania przez pracownika z prawa do zwrotu kosztów szkolenia oraz wliczenia czasu szkolenia do czasu pracy.
j) Nowe zasady wypowiadania umów na czas określony:
- obowiązek wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie;
- obowiązek zawiadomienia reprezentującej pracownika organizacji związkowej;
- przyznanie pracownikowi prawa do żądania: bezskuteczności wypowiedzenia; przywrócenia go do pracy na poprzednich warunkach lub odszkodowania.
k) Obowiązek pracodawcy informowania wszystkich pracowników o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu.
l) Zwiększenie ochrony w przypadku skorzystania przez pracownika z uprawnień z tytułu naruszenia zasad równego traktowania – zakaz jakiegokolwiek niekorzystnego traktowania.

IV. Okresowe badania lekarskie w związku z odwołaniem z dniem 1 lipca 2023 r. stanu zagrożenia epidemicznego.

V. Kontrola trzeźwości pracowników w Kodeksie pracy:
a) Nowe uprawnienia pracodawcy do samodzielnego przeprowadzania kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie.
b) Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących kontroli pracowników do osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy i samozatrudnionych.
c) Obowiązkowe zapisy w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy dot. grup pracowników objętych kontrolą, rodzaju wykorzystywanego urządzenia, czasu i częstotliwości jej przeprowadzania.
d) Obowiązek skutecznego poinformowania pracowników o wprowadzeniu kontroli oraz zakaz naruszania godności i innych dóbr osobistych pracownika przy jej przeprowadzaniu.
e) Konsekwencje dla pracownika w przypadku pozytywnego wyniku kontroli.
f) Zasady gromadzenia i okres przechowywania informacji o przeprowadzeniu badania i jego wyniku.
g) Zasady przeprowadzania badania przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego.

VI. Praca zdalna w Kodeksie pracy:
a) Wykonywanie pracy zdalnej na wniosek pracownika oraz z inicjatywy lub na polecenie pracodawcy.
b) Okazjonalna praca zdalna na wniosek pracownika oraz przypadki obowiązkowego jej udzielenia.
c) Ustalenie zasad wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową bądź w regulaminie.
d) Informacja o warunkach zatrudnienia dla pracujących zdalnie.
e) Miejsce wykonywania pracy zdalnej – wskazane przez pracownika i każdorazowo uzgadniane z pracodawcą.
f) Zasady przemieszczania się pracującego zdalnie pomiędzy różnymi miejscami wykonywania pracy, w tym na wezwanie pracodawcy.
g) Obowiązki pracodawcy w związku z pracą zdalną:
- zapewnienia pracownikowi materiałów i narzędzi pracy w tym urządzeń technicznych;
- ponoszenia kosztów związanych z instalacją, serwisem i konserwacją narzędzi;
- ponoszenia innych kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej;
- zapewnienia niezbędnych szkoleń i pomocy technicznej.
h) Ekwiwalent oraz ryczałt z tytułu pracy zdalnej – zasady ustalania.
i) Katalog prac, których wykonywania nie można powierzyć w ramach pracy zdalnej.
j) Wiążący wniosek stron o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej.
k) Obowiązek sporządzenia oceny ryzyka zawodowego pracownika wykonującego pracę zdalną.
l) Wypadek przy pracy zdalnej – zasady postępowania, w tym oględziny miejsca wypadku.
Ł) Dopuszczalna kontrola w miejscu wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu z pracownikiem, w godzinach jego pracy.

VII. Uprawnienia rodzicielskie pracowników – nowe regulacje:
a) Wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego do 41 i 43 tygodni.
b) Przyznanie wyłącznej 9 tyg. części urlopu dla każdego z pracowników – rodziców.
c) Nowe zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego – nie więcej niż w 5 częściach do ukończenia 6. roku życia dziecka.
d) Nowe wnioski o urlop rodzicielski i o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą.
e) Zmiany w zakresie ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem:
- zakaz prowadzenia przygotowań do rozwiązania umowy;
- zakaz wypowiadania i rozwiązania umowy;
- terminy objęcia ochroną.
f) Wymóg wyrażenia zgody na pracę nadliczbową przez pracownika – rodzica dziecka do 8. roku życia.
g) Urlop ojcowski – w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.
h) Zasiłek macierzyński w okresie urlopu rodzicielskiego – 70%, 81,5% i 100% podstawy wymiaru zasiłku.
i) Nowe zasady dopuszczenia pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem, w tym po urlopie wychowawczym

VIII. Elastyczna organizacja pracy dla pracowników będących rodzicami lub opiekunami dziecka w wieku do 8 lat:
a) Elastyczna organizacja pracy – system przerywanego czasu pracy, skróconego tygodnia pracy, pracy weekendowej, ruchomy i indywidualny rozkład czasu pracy oraz obniżenie wymiaru czasu pracy.
b) Możliwość złożenia wniosku o pracę zdalną.

IX. Zniesienie od 1 stycznia 2024 r. obowiązku uiszczania przez pracownika opłaty sądowej od pozwu w przypadku, gdy wysokość roszczeń objętych pozwem przekroczy 50.000 zł.

Wykładowca

Prawnik, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Prawnik, były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wieloletni wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu prawa pracy. Specjalizuje się w praktycznym ujęciu problematyki: nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, urlopów wypoczynkowych, uprawnień rodzicielskich, czasu pracy oraz wynagrodzeń pracowników. Autorka licznych... Czytaj dalej

Informacje dodatkowe

Poszerzaj wiedzę, gdziekolwiek jesteś!

Szkolenie online realizujemy za pomocą platformy internetowej, do której uczestnicy będą się logować w dniu warsztatów.

Po zalogowaniu do platformy, każdy z Państwa będzie miał dostęp do prezentacji online prowadzonej na żywo przez Trenera. Uczestnik będzie mógł również komunikować się głosowo z Wykładowcą w trakcie zajęć.

Materiał szkoleniowy zostanie udostępniany Uczestnikom szkolenia mailowo na dzień przed datą szkolenia.

Szkolenie zakończy się wydaniem imiennego certyfikatu.

Przygotowanie uczestników do szkolenia online:

  • szkolenie online odbywa się poprzez platformę internetową, link do konkretnej sesji szkoleniowej zostanie przesłany na adresy email uczestników przed zajęciami

  • szkolenie online odbywa się na komputerze uczestnika kursu, zatem wymagany jest komputer, tablet, smartfon z dostępem do internetu

  • szkolenie online wymaga stabilnego dostępu do internetu (najlepiej stałe łącze)

  • szkolenie online zaczyna się o wyznaczonej godzinie – uczestnicy szkolenia powinni być wtedy zalogowani do systemu i gotowi do transmisji

     

* Materiały autorskie objęte są prawami autorskimi, dlatego też firma UNIVERS Konsulting-Edukacja Jacyno i Modzelewski Sp. zo.o nie wyrażaja zgody na ich powielanie, rozpowszechnianie oraz udostepnianie osobom nieuprawnionym. Nie wyrażamy również zgody na nagrywanie wykładu.

 

Uwaga: Prosimy nie mylić szkoleń realizowanych online z usługami typu e-learning. Szkolenia e-lerningowe polegają na udostępnieniu zainteresowanym odpłatnie materiałów szkoleniowych do samodzielnej nauki bez kontaktu z wykładowcą.

 

w cenie szkolenia:
* 4 godziny wykładu, w tym maksimum praktyki i tylko niezbędna teoria oraz konsultacje indywidualne w czasie i po szkoleniu,
* materiały szkoleniowe na maila przed szkoleniem,

Szkolenie zakończone certyfikatem!

Lokalizacja na mapie

Chcesz wziąć udział w szkoleniu? Daj nam znać!
Zgłoś udział w szkoleniu
Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij
Facebook